Home /   News and Events /   Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

10.11.2010

ПОКАНА
ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК на ИКОМОС
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 11.12.2010 г. (събота) от 17.00 ч. в Зала 2 в Съюза на архитектите на ул. "Кракра" № 11.
Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на допълнение във връзка със събирането на членския внос към "Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС"
докладват: доц. Стефан Белишки и
г-н Светослав Георгиев
2. Презентация на арх. Васил Китов „Проучвателни и проектански работи по църквата „Св. София” от началото на ХХ век до днес.”
3. Презентация на арх. Радосвета Кирова и арх. Цветомир Ценков във връзка с участието им в 11 Международно лятно училище по Опазване на културното наследство към ЮНЕСКО на тема "Местният контекст на Световното културно наследство", Полша и Украина, 6-16 септември 2010 г.
4. Връчване на ежегодните награди на БНК на ИКОМОС за високи постижения при изготвянето на дипломната работа на дипломанти специалност архитектура и специалност реставрация.
5. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: арх. Доника Георгиева
6. Разни
7. Новогодишен коктейл
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.
С най-добри чувства:
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС

Site by Loopink & PixelFlower