Home /   News and Events /   Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

22.04.2010

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.05.2010 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, зала 2 на ул. „Кракра” № 11. Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2009 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2009 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
3. Доклад на контролния съвет
докладва: проф. Маргарита Ваклинова
4. Приемане оставката на доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова (член на УС на БНК на ИКОМОС) и избор на нов член на УС на БНК на ИКОМОС до края на текущия мандат.
5. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
6. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
7. Утвърждаване на постоянен състав на експертната група на БНК на ИКОМОС, съгласно Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС, чл. 10
докладва: доц. Стефан Белишки

8. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: арх. Доника Георгиева
9. Разни
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, още веднъж желаем да Ви напомним, че неплатилите членски внос за 2010 г. могат да направят това на самото Общо събрание.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, бихме искали да Ви уведомим, че своевременно (не по-късно от 1 май 2010 година) на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/) ще бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2009 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2010 г., с които предварително да се запознаете преди Общото събрание.


С най-добри чувства:
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС

Site by Loopink & PixelFlower