Home /   News and Events /   Министерство на кулутрата обявява конкурс за заемане на длъжността "Началник на отдел" за отдел "Недвижимо наследство"

Министерство на кулутрата обявява конкурс за заемане на длъжността "Началник на отдел" за отдел "Недвижимо наследство"

17.12.2009

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността
“Началник на отдел”
за отдел „Недвижимо наследство”, в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”
Минимални изисквания:
- да притежават минимална образователно - квалификационна степен “магистър” по специалности „Архитектура”, „Реставрация”, „Археология” или „Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата” ;
- да притежават минималния професионален опит за заемане на длъжността – 6 години професионален опит или придобит ранг I младши.
Допълнителни изисквания и компетентности:
- да познават основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността - Windows,Word, Excel, Internet
- да притежават минимум 3 години професионален опит в сферата на опазването на Недвижимото културно наследство;
- авторство на статии и публикации в сферата на опазването на Недвижимото културно наследство – носи предимство.
Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест и провеждане на интервю.
Документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурса – по образец ;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Диплом за придобита образователно - квалификационна степен “магистър” по специалности „Архитектура”, „Реставрация”, „Археология” или „Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурат”/ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ – оригинал и копие;
- Документ, удостоверяващ професионален опит – някой от следните документи: обр.УП-3, трудова, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /ако притежава такъв /- оригинал и едно копие;
- Свидетелство за съдимост - оригинал;
- Медицинско свидетелство – при прекъсване на трудовия/служебен стаж повече от 3 месеца - оригинал;
- Автобиография;
- Документи, удостоверяващи професионален опит в опазването на Недвижимото културно наследство.
Място и срок за подаване на документите за участие:
- документите за участие в конкурса се представят в срок до 14 дни от публикуване на обявата в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, етаж V, стая 505, всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
- на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17 и в Интернет сайта на министерството.
Кратко описание на длъжността:
- Планират, организират, контролират и координират съответното структурно звено в областта на Недвижимото културно наследство и дейности, свързани с АПК.Носят отговорност за изпълнението на задачите и отчитат дейността на звеното пред съответния държавен орган.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
- 1
Минимален размер на основната заплата за длъжността:
- 574 лв.

Информация: тел. 94 00 845


Site by Loopink & PixelFlower