Home /   News and Events /   Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

29.04.2016

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.05.2016 г., сряда, от 17:00 ч. в сградата на Съюза на архитектурата в България, на ул. „Кракра” № 11, зала 1.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2015 г.

докладва: доц. Стефан Белишки

2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2015 г.

докладва: арх. Иван Халев

3. Доклад на контролния съвет

4. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2016 г.

докладва: доц. Стефан Белишки

5. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2016 г.

докладва: арх. Иван Халев

6. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС.

докладва: доц. д-р Мариела Нанкова

7. Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

 

Предстои да бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2015 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2016 г. на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/).

 

Писмените материали по дневния ред за Общото събрание са на разположение в офиса на БНК на ИКОМОС на адрес: София, пл. „Славейков” № 11, ет. 6, стая 8.

 


Site by Loopink & PixelFlower