Home /   News and Events /   ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК НА ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК НА ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

27.05.2015

 I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

А.  В рамките на Сдружението

1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС

           Срок: май, декември

            Отговорник: УС / Бюрото

2.        Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС

            Срок: постоянен

            Отговорник: УС / Бюрото

3.        Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

            Срок: май, декември

            Отговорник: Гл. секретар

4.        Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК на ИКОМОС за 2015 г.

            Срок: януари

            Отговорник: Ковчежникът

5.        Честване на 18 април, Международен ден на Паметниците на културата с традиционна среща на БНК.

             Срок: април

             Отговорник: Бюрото

6.        Преразглеждане и актуализиране на дейността и наименованието на Работните групи.

              Срок: юни

              Отговорник: Бюрото

7.        Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК на ИКОМОС за дискусии в областта на културното наследство. Срещите ще бъдат обвързани с програмата лекции в рамките на тригодишния мандат, разработена от Работната група "Научна програма за дискусии в областта на наследството"

              Срок: постоянен

             Отговорник: Работната група

8.        Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори. 

            Срок: декември

             Отг.: Бюрото

9.        Финансова издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС.

             Срок: постоянен

             Отговорник: Бюрото

Б.  В рамките на Международната организация

10.    Осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС.

         Срок: постоянен

         Отговорник: УС

11.    Участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС.

           Срок: постоянен

           Отговорник: УС

12.    Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС.

            Срок: постоянен

            Отговорник: Зам. председател

13.    Участие в редовните сесии на Консултативния комитет на ИКОМОС.

            Срок: постоянен

            Отговорник: Председателят

II.  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА

1.        Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети.

           Срок: постоянен

           Отговорник: Бюрото

2.        Поддръжка на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК – разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др.

             Срок: постоянен

            Отговорник:  Бюрото / Работна група

3. Стартиране на Ресурсен център и уеб-базирана платформа като резултат от изпълнен проект за „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“.                                                                                  

             Срок: м. април

             Отговорник:  Екип на проекта

 4.        Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии; провеждане на медийни кампании във връзка с реализацията на някои проекти на БНК; привличане на общественото внимание върху конкретни проблеми на културното наследство и други дейности,

            Срок: постоянен

            Отговорник:  УС / Бюрото

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

1.Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър.

           Срок: октомври

           Отговорник: Бюрото

2.        Проект за реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър.

            Срок: декември

            Отговорник: Бюрото

3.     Проект “Партньорство”.  През 2014 г. ще бъде продължено сътрудничеството с:

-        Съюза на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН, честванията на 18 април и други съвместни прояви.

-      .Национален археологически институт с музей при БАН - във връзка с реализирането на съвместни събития.

-        Министерството на културата във връзка с участие на членове на БНК на ИКОМОС в различни работни групи и експертни съвети, свързани с опазването на културното наследство.

-        други неправителствени и сродни организации с идеална цел: Асоциация на реставраторите в България, Национално Сдружение на Общините в Република България, АКТ, БНК на ИКОМ, ДОКОМОМО - България, СБХ - секция "Реставрация"  и др.

         Срок: постоянен

         Отговорник: Бюрото

4.         Творческо пътуване  на тема „По стъпките археологическите реконструкции“.

           Срок: м. май                                                                                                                     

           Отговорник: Зам. председател

5.        Проект „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“, спечелен по Първия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП.

             Срок: м. април

             Отговорник:  Екип на проекта

6.        Актуализиране на раздел "Наследство в Риск", поддържан на сайта на БНК на ИКОМОС. В този раздел членовете на Сдружението могат да споделят своите наблюдения и впечатления за състоянието на конкретни културни ценности; провеждане на дебати по съдбата и бъдещето на паметниците; предприемане на действия за тяхна защита.

               Срок: постоянен                                                                

             Отговорник: УС

 IV. ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БНК НА ИКОМОС

1.        Актуализиране на приоритетите на БНК на ИКОМОС и краткосрочния и средносрочен план на действие (във връзка с приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС).

          Срок: постоянен

          Отговорник: УС / Работни групи

 2.        Кандидатстване по Европейски фондове и програми за повишаване на капацитета на БНК на ИКОМОС за комуникация и мониторинг на централната и местна власт в областта на опазването на културното наследство.

 3.        Провеждане на семинари и обучения за обмяна на опит по актуални въпроси, свързани с опазването на културното наследство.

Срок: постоянен

Отговорник:  УС / Работни групи

 

 

 

 


Site by Loopink & PixelFlower