Home /   News and Events /   ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК НА ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК НА ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

27.05.2015

 Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (06.06.2014 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2014 година.

І. Организационна дейност

А.  В рамките на Сдружението 

1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС.

През изминалата година са проведени две Общи събрания – на 06 юни и 18 декември 2014 г.

1.      На Общото събрание от 06 юни бяха представени и приети: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2013 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2013 г.; Доклад на Контролния съвет; Програма на БНК на ИКОМОС за 2014 г.; Бюджет на БНК на ИКОМОС за 2014 г. На заседанието беше отчетен напредък в работата на БНК по всички основни направления. Общите тенденции на бюджета като приходна и разходна част са запазени от предходните години. Съдържателният и финансов отчет бяха приети единодушно. Докладът на Контролния съвет установи, че не са констатирани нарушения на устава, документацията е водена в срок и коректно. Заседанията на УС са се провеждали редовно и съгласно устава на БНК на ИКОМОС. След проведено гласуване програмата на БНК на ИКОМОС за 2014 г. бе приета от присъстващите членове на ОС единодушно. Избор на Ръководство на БНК на ИКОМОС за следващия мандат от три години-избор на председател, членове на УС и членове на Контролния съвет на Сдружението.

2.      Приемане на нови членове на сдружението.

След доклада бяха направени коментари за работата на УС през изминалия период.

Проф. Т. Кръстев изрази мнение, че БНК на ИКОМОС трябва да бъде много по-активен в публичните и медийните си изяви във връзка с концепцията за изграждане на културни ценности „до зъбер и до покрив“, лансирана от проф. Б. Димитров в медиите. Той предложи ОС да приеме Декларация във връзка със зачестилите примери за „хипотетична реставрация“ на недвижими културни ценности в България. Доц. М. Нанкова направи коментар за причините на случващото се. Още в ОП „Регионално развитие“ беше залегнало разбирането за превръщането на недвижимите културни ценности в „атракции“ с цел по-активно развитие на културния туризъм. Този процес включва много заинтересовани страни, които имат отношение към изпълнение на проектите, подкрепени от Европейските фондове и програми. Очакването е тази тенденция да се запази и през новия програмен период 2014-2020 г.

Представители на Камарата на архитектите и председателят на Съюза на архитектите арх. Георги Бакалов изразиха подкрепа на тези предложения и подчертаха своята позиция от нуждата да се коалират сродни организации в областта на опазването на културното наследство.

Доц. С. Белишки изрази съгласие с направените предложения за по-висока активност, но припомни, че и до момента БНК е изпращало свои позиции до МК и др. институции, но не сме получавали отговор, в повечето случаи. Той също призова към максимална активизация на членовете.

Изказаха се различни мнения, които разглеждаха проблема за атракциите и автентичността. Беше препоръчано на  новия УС да намери механизми за въздействие върху случващото се в тясно сътрудничество със САБ, КАБ и други сродни организации.

Доц. Белишки изрази съгласие с повечето констатации и напомни, че БНК трябва да ползва и ресурса на Международния ИКОМОС чрез участие в негови форуми и работата на научните комитети. Необходимо е постоянно повишаване на компетентността на членовете. Проф. Елка Бакалова подкрепи досегашното ръководство в неговите усилия да огласява позицията на БНК и изрази становище, че трябва да се запази неговата „неподкупност“. Декларацията беше приета с мнозинство от гласовете и беше взето решение БНК на ИКОМОС, в сътрудничество с други експертни организации, да следи тези процеси и да сигнализира компетентните институции за нарушения на националното и международно законодателство.

Доц. С. Белишки даде думата за предложения за избор на Председател на БНК на ИКОМОС.

Бяха направени следните номинации за Председател: доц. Стефан Белишки, арх. Константин Пеев, арх. Габриела Семова- Колева, доц. д-р Мариела Нанкова, доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. Любинка Стоилова. Последните три си направиха отводи. Кандидати за Председател останаха доц. Стефан Белишки, арх. Константин Пеев и арх. Габриела Семова- Колева.

При проведеното тайно гласуване за Председател на БНК на ИКОМОС беше избран доц. Стефан Белишки.

За членове на УС бяха избрани след тайно гласуване: проф. д-р Диана Гергова-, доц. д-р Мариела Нанкова, доц. д-р арх. Елена Димитрова, арх. Иван Халев,  д-р Владимир Димитров, арх. Радосвета Кирова, арх. Емилия Кълева, Миглена Прашкова, арх. Костадин Сандев, д-р Станислав Станев.

За членове на Контролния съвет бяха избрани: арх. Красимира Василева Младенова,  Калина Сотирова, Светослав Георгиев.

На Общото събрание от 18 декември 2014 година бяха представени: Доклад на Председателя на БНК на ИКОМОС за 18-та Генерална Асамблея на организацията във Флоренция, Италия; Представяне на приключили проекти на БНК на ИКОМОС за 2014 г.:  „Вяра в Несебър”, „Консервация и реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос” в Несебър,  „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство”; Информация за посещение в Сеул на нововписан паметник в листата на Световното наследство на ЮНЕСКО.

По време на презентациите бяха поставени актуални проблеми на опазването на наследството и финансирането на археологическите разкопки, както и възможности да проучим чуждия опит в популяризирането на наследството в България.

2. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС. През отчетния период са проведени 8 редовни заседания на УС ( м. февруари, м. март, м. май, м. юли, м. септември, м. ноември и м. декември). Срещите на Бюрото се провеждат регулярно, в зависимост от текущите задачи.

 Заседанията на УС са били посветени главно на важни текущи въпроси, на подготовка на предстоящи събития, изпълнение на проекти и приемане на нови членове.

На заседанията на Бюрото и УС са разглеждани актуални въпроси, свързани с дейността на БНК на ИКОМОС и са взети съответните решения. Всички протоколи от заседанията са на разположение в офиса на Сдружението.

 3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

През изминалата 2014 година, са приети  10 индивидуални членове – като професионална принадлежност главно архитекти и реставратори. Част от тях проявиха голяма активност през годината и в началото на този по редица проблеми свързани с опазването на културното наследство.

4. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК за 2014 г.

Членският внос за 2014 година е преведен в Секретариата на Международния ИКОМОС.

5. Честване на 18 април, Международен ден на паметниците на културата

През 2014 г. темата на Международния ден на паметниците на културата и забележителните места беше: „ Наследство на възпоменанието (Heritage of Commemoration)“. Празникът беше отбелязан с лекция на доц. д-р Елена Малджиева: Храм „Св. Николай Чудотворец” – руска църква в София. История и автентичност.

Събитието се проведе на 26 април 2014 г. в Заседателната зала на Националния археологически музей в София.

6. Научна програма

В рамките на научната програма през 2014 година бяха организирани две научни срещи, проведени в първото полугодие на 2014 г. на тема: "Културно наследство и устойчиво развитие“ с лектор: проф. д-р София Василева от УниБИТ и на доц. д-р Елена Малджиева, на тема Храм „Св. Николай Чудотворец” – руска църква в София. История и автентичност.. Всички срещи бяха организирани с любезното съдействие на НАИМ-БАН.

Информация за събитията е публикувана на сайта на организацията.

БНК на ИКОМОС регулярно изпраща съобщения на своите членове за редица изложби, представяния на книги и провеждане на конференции и събития, свързани с културното наследство.

7. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори

Бюрото възложи на Калина Сотирова да изготви електронна картичка в две езикови версии – на български и английски, която беше разпратена на всички членове на БНК, притежаващи e-мейл адреси, както и на нашите партньори в страната и чужбина.

Освен това още 50 картички бяха изпратени по пощата – на останалите членове на БНК и на редица официални лица и ръководни фигури в партньорски организации и институции.

8. Издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС

Седалището на БНК се издържа редовно от отчисления от проекти. През изминалата година бяха спечелени няколко нови проекта, което ще стабилизира финансово БНК на ИКОМОС.

Б.      В рамките на Международната организация

1.       Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС

Членове на ИКОМОС публикуват свои материали в национални и международни и специализирани издания и участват в научните комитети на ИКОМОС.

·        Стефан Белишки участва в среща на Международния комитет за стенописи във Флоренция през ноември 2014.

·        Мариела Нанкова бе приета за редовен член на Международния научен комитет по културен туризъм на ИКОМОС.

 ·        Емилия Кълева изнесе доклад на годишната среща-конференция на Международния научен комитет за теория и философия на консервацията и реставрацията (заедно с арх. Анета Василева) в Рига през май 2014 г. и бе приета за член на Международния научен комитет за наследството на 20-ти век.

4.Участие в редовните сесии на Консултативния и Изпълнителния комитети на ИКОМОС

Стефан Белишки взе участие в Генералната асамблея на ИКОМОС  ( 9 - 14 ноември 2014г. Флоренция, Италия), където отново бе избран за член на Управителния съвет. Това е сериозно признание за професионализма на БНК на ИКОМОС и за авторитета на неговия Председател.

Асамблеята беше предшествана от няколко предварителни срещи на други 

структури на ИКОМОС. Първата беше на WHWG (Работната група за Световно наследство) и се проведе на 6-ти ноември.  

II.  Информационна дейност и популяризиране у нас и в чужбина

1.       Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети

Поддържат се редовни контакти с центъра в Париж и своевременно се изпраща информация за текущи и предстоящи събития до членовете на БНК на ИКОМОС. Редовно се получава и изпраща на членовете на Сдружението информационния бюлетин от ICOMOS International и ИКОМОС Австралия.

2.       Поддържане на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК на ИКОМОС. Разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по различни поводи

През изминалата 2014 година се обогати съдържанието на сайта. Уебсайтът на БНК на ИКОМОС се администрира редовно. Регулярно чрез него се извършва разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, проекти, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др.

Ръководството на БНК на ИКОМОС потвърждава очакванията си за по-голяма активност на своите членове във връзка с функционирането на сайта, както и с допълване и актуализиране на информацията за публикуване в тематичните линкове.

3.       Поддържане на активни контакти с органите на централната  и местна власт, както и с националните и специализираните медии

БНК на ИКОМОС участва в няколко медийни кампании, регулярно изпращахме свои становища до компетентните институции по актуални проблеми на опазването на културното наследство, както следва:

·        Декларация по повод хипотетичните реконструкции (06.06.2014).

·        СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС за резултатите от Международния конкурс за Прединвестиционно обемно-пространствено решение за съживяване и обновяване на площад Централен в гр. Пловдив

·        Експертно становище, съвместно с Асоциацията на реставраторите в България, относно реставрацията на мозайки в епископската базилика в гр. Сандански (2014);

·Становище на БНК на ИКОМОС по повод на установени съществени отклонения от проект за реставрация и консервация на крепостта „Траянови врата”, община Костенец (2014);

·        Продължихме участието си по компетентност в работни групи за подготовка на националната стратегия за развитие на културата и в срещи на работната група за индикативната листа за Световно културно наследство.

·        Винаги сме се отзовавали на отправени към нас запитвания от страна на неправителствени организации за оказване на методическа подкрепа при кандидатстване за финансиране по европейски програми.

·        Членове на ИКОМОС публикуват свои материали в национални и международни специализирани издания.

4.       Участие в международни и национални срещи и експертни органи

·        Стефан Белишки е представител на БНК а ИКОМОС в СЕСОНКЦ. В работата на съвета участват и други членове на ИКОМОС, макар и не от името на организацията – арх. Йорданка Кандулкова, арх. Уляна Малеева.

·        Мариела Нанкова е член на Обществения съвет към Министъра на културата от 2013 г.

·        Представители на БНК на ИКОМОС участват регулярно в заседанията на Българския институт за стандартизация, проф. Валентин Тодоров в технически комитет (ТК346) и арх. Доника Георгиева в технически комитет по стандартизация (ТК94) “Опазване на културното наследство”.

·        Представители на БНК на ИКОМОС продължиха участието си в различни работни групи на МК за разработване на проекти за подзаконови нормативни документи.

Други членове на Сдружението участници в същите работни групи, но представители на други организации, бяха Албена Мазакова, Диана Гергова, проф. Тодор Кръстев, арх. Уляна Малеева, Елена Панджарова, арх. Валентина Едрева, арх. Дафина Барфончовска.

·        Участие в Международен форум по опазване на недвижимото културно наследство на тема: "Проучване, опазване, експониране и социализация на недвижими културни ценности - методи, технологии и материали", организиран от Министерството на културата.

III. Реализиране на проекти

1.       Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил", град Несебър"

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирани по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършван авторски надзор от проектантите.

2. Проект “Консервация и реставрация на църквата “Св. Параскева”

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирани по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършван авторски надзор от проектантите.

 3. Проект “Консервация и реставрация на църквата “Св. Йоан Кръстител”

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирани по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1:„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършван авторски надзор от проектантите.

И трите изпълнения на авторски надзор са финансирани от Община Несебър.

4.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Спешни аварийни мерки.

През 2014 г. са осъществени от „Реставрация 02“ спешни аварйини мерки по църквата. След посещение на експерт от фондация „А.Г. Левентис” очакваме да бъдат отпуснати и останалите средства за консервацията на църквата.

5.  Проект за консервация и реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър   

Етап: проучване и изготвяне на проект за реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър., финансиран от Попечителския фонд на американския посланик за опазване паметниците на културата.

БНК на ИКОМОС спечели в конкурс на Американския посланически фонд за опазване паметниците на културата с проект за проучване и изготвяне на проект за реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър. През 2014 са завършени и последните две фази от изготвянето на документацията - идеен и технически проект. Проектът е съгласуван от НИНКН и МК. В този етап участва голям мултидисциплинарен екип от специалисти в различни области – архитекти, геолози, геодезисти, археолози, химици, реставратори, изкуствоведи, инженери. Ръководител на проекта е Стефан Белишки.

 Проект за консервация и реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър  -  Етап: реализация след ново кандидатстване за финансиране и успешен конкурс и нов договор.

През 2014 г. след успешно завършване на проекта за изготвяне на инвестиционен проект за консервация на църквата Св. Йоан Алитургетос в Несебър, колективът бе поканен от посолството на САЩ в България да кандидатства към голямата грантова схема на Правителството на САЩ за опазване на културното наследство за реализация на същинската консервация на църквата. БНК на ИКОМОС спечели и срокът за изпълнение на този проект е до 2017 г.

6.      Проект „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Ръководител на проекта е доц. д-р Мариела Нанкова.

Участници:, доц.д-р арх. Валентина Върбанова, д-р Станислав Станев,арх. Емилия Кълева, доц. д-р арх. Елена Димитрова, Светослав Георгиев, арх. Иван Халев, Борислава Гълъбова.

7.       Спасителни археологически разкопки в рамките на проект Интегриран проект за воден цикъл на Созопол "Строителство на канални помпени станции, напорни тръбопроводи и колектори”

В края на 2014 г. БНК на ИКОМОС извърши спасителни археологически разкопки, финансирани от община Созопол. Ръководител на проучванията беше Явор Иванов. Бяха проучени 12 гробни структури от различни периоди – от І до VІв. Сл. Хр. Една от проучените каменни цисти е експонирана в лапидариума на АМ Созопол в оригиналния си вид като за близо сто годишните археологически проучвания в Созопол, това е първата експонирана такава.

8.  Подадено е проектно предложение и по Втория конкурс на Програмата с цел надграждане на първия проект. Темата е: „Разработване на модел за участие в процеса на формулирането на политики и вземане на решения при опазване на културното наследство“. Проектът премина първия етап на оценяване и е със статус "Административно одобрен", ноне получи финансиране.

10. На 14.05.2014 г. в гр. Несебър се състоя официалното откриване напроект „Вяра в Несебър“, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. В рамките на проекта за безвъзмездна помощ бяха реставрирани църквите: „Св. Параскева“ и „Св. Йоан Кръстител“, както и околното пространство на църква „Св. Спас”. Официални гости на събитието бяха Председателят и Заместник председателя на БНК на ИКОМОС, както и авторските колективи изготвили проектите за реставрация.

9.      Беше подготвен проект за участие в Третия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. Проектът беше класиран като първа резерва.

10.  Предложение за отбелязване на  70 годишнината на ЮНЕСКО, проект подготвен от арх. Е. Кълева. Очаква се резултат.

IV.              ПАРТНЬОРСТВО 

През 2014 г. е осъществено традиционно сътрудничество с:

·        Съюз на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на Европейски дни на наследството, чествания и други съвместни прояви.

·        Дружество „Архитектурно наследство“.

 


Site by Loopink & PixelFlower