Home /   News and Events /   Писмо на ИКОМОС до българските власти

Писмо на ИКОМОС до българските власти

08.05.2015

Относно: застрашено културно наследство в България

Ваши Превъзходителства,

По време на последната си среща, проведена в Париж на 9-10 март 2015 година, Бордът на ИКОМОС беше официално информиран от Българския национален комитет на ИКОМОС за тревожни тенденции в съвременната политика за консервация и реставрация на културното наследство в България, които са застрашили значимо и видимо редица културни паметници в страната ви. ИКОМОС е също така дълбоко загрижен, че подходите на тази политика могат да доведат до негативни последици по отношение на културните ценности, вписани в Световната листа на културното наследство на ЮНЕСКО.

ИКОМОС разбира, че промените в политиката са били мотивирани от усилието да се подкрепи регионалното развитие в страната чрез засилване на културния туризъм. Въпреки че политиката за подкрепа на местните общности може да бъде приветствана, представените случаи в доклада до Борда на ИКОМОС ясно доказват, че процесът е стимулирал мащабна тенденция на хипотетични реконструкции върху руините на археологически обекти в България. Така, вместо да се открои значимостта на засегнатите паметници, мащабната замяна на лисващите оригинални материали и форми разрушава духа на тези паметници и места. Замествайки оригиналните структури, тези реконструкции на практика фалшифицират историята и причиняват необратима загуба на автентичност. В допълнение, те могат да направят невъзможно всяко бъдещо научно изследване.

Подобни реконструкции влизат в противоречие с международно приетите научни подходи на консервация и реставрация и нарушават принципите на Венецианската харта и Документа от Нара за автентичността, както и Оперативните насоки за прилагане на Конвенцията за световното наследство (параграф 86), подписана от България.

Дълбоко убедени, че една устойчива политика за защита на наследството следва да стъпва върху международно признатите и широко установени принципи на консервацията и реставрацията, ИКОМОС призовава българската държава да предприеме спешни действия за следното:

1.       Незабавно спиране на провежданите в момента хипотетични реконструкции в страната и осигуряване на подходяща научна оценка на тяхното въздействие, за да се гарантира, че всички предприемани в бъдеще действия за консервация и реставрация в България ще следват принципите и етиката на научната консервация и реставрация, дефинирани във Венецианската Харта и останалите документи на ИКОМОС, както и в основополагащи международни документи (Оперативните насоки за прилагане на Конвенцията за културното наследство (параграф 86 в частност);

2.      Гарантиране на включването на експерти в националните процедури по поканите за търгове в рамките на Оперативните програми на Европейския съюз, за да бъде осигурено спазването на международно признатите научни принципи на консервация и реставрация във всички проекти и да се сведат до минимум рисковете от разрушаване на автентичността на културното наследство и на културните ценности.

3.      Установяване, с помощта на ИКОМОС-България и на цялата международна организация ИКОМОС, на постоянно действаща обучителна програма по проблемите на опазването на културното наследство, насочена към изграждане на адекватен капацитет на местните власти за разглеждане на проблемите, свързани със защита на културното наследство и с културния туризъм.

ИКОМОС потвърждава пред културните власти на България своето желание да предостави съответна помощ и консултации. Като първа стъпка в тази посока, ИКОМОС е готов да подпомогне процеса, като изпрати в България експертна мисия в подкрепа на научното оценяване на приложението на международно признатите принципи на консервация и реставрация на културното наследство на България.

Искрено Ваш,

Густаво Араос,

Президент 


Site by Loopink & PixelFlower