Home /   News and Events /   Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2011 г.

Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2011 г.

16.05.2011

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

А. В рамките на Сдружението

 1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС
  Срок: май, декември
  Отговорник: УС / Бюрото
 2. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС
  Срок: април, май, септ., декември
  Отговорник: УС / Бюрото
 3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
  Срок: постоянен
  Отговорник: Гл. секретар
 4. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК на ИКОМОС за 2011 г.
  Срок: юни
  Отговорник: Ковчежникът
 5. Честване на 18 април, Международен ден на Паметниците на културата. Традиционната среща на БНК.
  Срок: юни
  Отговорник: Бюрото
 6. Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК на ИКОМОС за дискусии в областта на културното наследство. Срещите ще бъдат обвързани с програмата лекции в рамките на тригодишния мандат, разработена от Работната група "Научна програма за дискусии в областта на наследството".
  Срок: постоянен
  Отговорник: Работната група
 7. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори.
  Срок: декември
  Отг.: Бюрото
 8. Издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото

  Б. В рамките на Международната организация
   
 9. Осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС.
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС
 10. Участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС.
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС
 11. Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Зам. председател
 12. Участие в редовните сесии на Консултативния комитет на ИКОМОС.
  Срок: октомври
  Отговорник: Председателят

II. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА

 1. Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото
 2. Поддръжка на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК – разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др. Създаване на нова стриница с по-гъвкаво управление. Актуализирането на информацията в уебсайта ще бъде обвързано с дейността на Работната група "Поддръжка на уебсайта на БНК на ИКОМОС". В новата секция ФОРУМ ще бъдат модерирани дискусии на разнообразни актуални теми във връзка с наследството.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото / Работна група
 3. Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии; провеждане на медийни кампании във връзка с реализацията на някои проекти на БНК; привличане на общественото внимание върху конкретни проблеми на културното наследство и други дейностите, иницирани и координирани от Работна група "PR кампания на БНК на ИКОМОС".
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС / Бюрото / Работна група

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 1. Проект „Разработване на идеен и работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” в гр. Несебър, паметник на културата от световно значение", община Несебър. Продължаване на проекта във връзка с възникналите нови обстоятелства и кандидатстването на Община Несебър по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото
 2. Проект “Консервация и реставрация на църквите “Св. Параскева” и "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Продължаване на проекта във връзка с възникналите нови обстоятелства и кандидатстването на Община Несебър по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото
 3. Проект "Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил", град Несебър". Продължаване на проекта във връзка с възникналите нови обстоятелства и кандидатстването на Община Несебър по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Бюрото
 4. Проект “Международни помощи за български паметници на културата”
  4.1. Търсене на възможности за проекти за културни ценности в България с оглед кандидатстване за финансова помощ за изпълнение от фондация “А. Г. Левентис”.
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС / Бюрото
  4.2. Други проекти, във връзка с дейността на Работната група "Възможности за участие в международни проекти на Европейския съюз", включително инициативи на БНК на ИКОМОС за участие в обществени поръчки по отношение проекти във връзка с културни ценности на територията на Р България.
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС / Бюрото / Работна група
 5. Проект “Партньорство” – осъществяване на сътрудничество с:
  1. Министерството на културата по конкретни проекти – съгласно Предложение на БНК на ИКОМОС за дейности, които МК би могло да му възложи.
  2. НИНКН по развитието и съгласуването на проектите за опазване на културни ценности, както по потенциални съвместни дейности във връзка с подготовката на меморандум за сътрудничество между двете организации.
  3. Съюза на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; в рамките на осъществяването на решенията на Семинара за партньорство в дейността по опазване на наследството; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН, честванията на 18 април и други съвместни прояви.
  4. Университети и институти - Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална художествена академия, Софийски университет, Национален археологически институт с музей при БАН и др. – във връзка с реализирането на съвместни проекти; дейности в рамките на мрежата по проект HERITAGE: ESPRIT съгласно подписан през 2008 г. Меморандума за сътрудничество; партньорство при формирането на специализирани кадри в областта на наследството.
  5. Други неправителствени и сродни организации с идеална цел: Асоциация на реставраторите в България, Национално Сдружение на Общините в Република България, АКТ, БНК на ИКОМ, ДОКОМОМО - България, СБХ - секция "Реставрация" и др.
  6. Местни власти (общини) – във връзка с разработването на съвместни проекти, както и техническа и консултантска помощ по повод кандидатстването на общините за финансиране по Европейските програми за реставрация на културни ценности.
   Срок: постоянен
   Отговорник: Бюрото
 6. Проект “Мониторинг по световни и национални обекти на културното наследство”. Посещения на конкретни проблемни обекти (включително такива по постъпили тревожни сигнали), експертна реакция и формулиране на становище. Заедно с това във форума на уебсайта на БНК на ИКОМОС е създаден специализиран раздел "Наследство в Риск", който да бъде поддържан и в предстоящия нов сайт. В този раздел членовете на Сдружението могат да споделят своите наблюдения и впечатления за състоянието на конкретни културни ценности; провеждане на дебати по съдбата и бъдещето на паметниците; предприемане на действия за тяхна защита.
  Срок: постоянен
  Отговорник: Зам. председател

IV. ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БНК на ИКОМОС

 1. Изготвяне на стратегия, в която да се дефинират приоритетите на БНК на ИКОМОС и създаване на краткосрочен и средносрочен план на действие (във връзка с приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС).
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС / Работни групи
 2. Провеждане на заседания на създадените Работни групи, отчитане на резултатите
  Срок: постоянен
  Отговорник: УС / Работни групи
 3. Подготовка на: Правилник за задачите, устройството и дейността на колективните експертни органи на БНК на ИКОМОС във връзка с приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС; преставянето му пред ОС.
  Срок: декември
  Отговорник: УС / Работна група


Изготвил:
арх. Доника Георгиева
(Гл. секретар на БНК на ИКОМОС)

Одобрявам:
доц. Стефан Белишки
(Председател на БНК на ИКОМОС)


Site by Loopink & PixelFlower