Home /   News and Events /   отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 година

отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 година

16.05.2011

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2010 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2010 г.
Изложението в настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (18.05.2010 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2010 година.
І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
А. В рамките на Сдружението
1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС. През изминалата година са проведени две Общи събрания – на 18 май и 11 декември 2010 г.
На Общото събрание от 18 май 2010 бяха представени и приети: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2009 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2009 г.; Доклад на Контролния съвет; програма на БНК на ИКОМОС за 2010 г.; бюджет на БНК на ИКОМОС за 2010 г. След гласуване и съгласно устава, бе приета оставката от УС на доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова и на нейно място бе избрана арх. Габриела Семова-Колева. Беше представен и приет от ОС постоянен състав на експертната група на БНК на ИКОМОС, съгласно Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС, чл. 10, както следва: Председател: доц. Стефан Белишки; Членове: проф. д.а.н. Тодор Кръстев; проф. к.и.н. Маргарита Деянова-Ваклинова; арх. Боян Кузупов; арх. Дафина Барфончовска; гл. ас. арх. инж. Антонио Лаков; арх. Вера Коларова; инж. Пейко Манов; худ. рест. Лозинка Койнова-Арнаудова. Обсъдени беха предложения за въвеждане на встъпителен членски внос, както и за въвеждане на срок за заплащане на годишния членски внос, които да бъдат отново преразгледани от ОС на база на конкретни текстове, изготвени от УС.
На Общото събрание от 11 декември 2010 година беше обсъдено и прието допълнение към Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС във връзка със събирането на членския внос. По повод новогодишните празници, арх. Радосвета Кирова и арх. Цветомир Ценков направиха презентация във връзка с участието им в 11 Международно лятно училище по Опазване на културното наследство към ЮНЕСКО на тема "Местният контекст на Световното културно наследсто", Полша и Украина, 6-16 семтември 2010 г. На събранието бяха връчени и ежегодните награди на БНК на ИКОМОС за високи постижения при изготвянето на дипломна работа - специалнаст архитектура, УАСГ, арх. Живко Ташков; специалност реставрация, НХА, Мартина Малешкова.
И на двете събрания бяха приети нови членове на БНК на ИКОМОС.
2. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС. Проведени са две редовни заседания на УС (април и октомври) и две по електронен път (март и ноември).

По време на заседанията са разисквани различни дейности на БНК на ИКОМОС и и текущи въпроси.
(1) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 16.04.2010 г.) разгледа и прие за представяне пред ОС Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2009 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2009 г.; Програма на БНК на ИКОМОС за 2010 г.; Бюджет на БНК на ИКОМОС за 2010 г. УС определи и прие а продложи за одобрение от Общото събрание състав на постоянна екпертна група - приет от ОС от 18.05.2009 г. Разгледани и обсъдени бяха и текущи задачи и предложения.
(2) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 15.10.2010 г.) разгледа и обсъди предложение за пререгистрация на "Културно наследство" ЕООД в надзорна фирма, представено от инициатора на идеята - инж. Кирил Георгиев. Решено бе да се направят допълнителни проучвания за по-точно изясняване на въпроса преди да се представи подобно предложение пред ОС. Представени и обсъдени бяха и редица текущи дейности и въпроси: ежегодни студентски награди; участие на БНК на ИКОМОС в честването на проф. Стефан Бояджиев, поздравителен адрес до САБ по случай 45 години от основаването му, работа по църквата "Св. Тодор" в Бобошево, плащане на членския внос, участие на БНК на ИКОМОС в научен симпозиум в град Несебър, развитие на нов сайт на Сдружението и други.
(3) Чрез електронно гласуване на УС през 2010 г. са проведени 2 заседания през месеците март и април. През месец март е гласувано за участието на съвместен проект към Столична програма култура на БНК на ИКОМОС и Реставрационното ателие към Националната галерия за чуждестранно изкуство. През месец ноември гласуването е във връзка с започване на процедура за обжалване решение на Министерството на културата по повод отхвърлянето на кандидатурата на БНК на ИКОМОС за участие в конкурс за Реставрация на гробницата при Александрово.
3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
През изминалата 2010 година, са приети 12 нови индивидуални члена и 1 колективен член на БНК на ИКОМОС.
4. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК за 2010 г.
Членският внос за 2010 година е преведен в Секретарията на Международния ИКОМОС.
5. Честване на 18 април, Международен ден на паметниците на културата
Международният ден на паметниците на културата и забележителните места бе отбелязан на 10 април 2010 г. Темата, обявена от ICOMOS/International за Световния ден за паметници на културата бе "Наследството на земеделието" БНК на ИКМОС организира посещение на резерват "Старинен Пловдив" и на тракийския храм до с. Старосел.
С любезното съдествие на Исторически музей - Пловдив, в къща Георгиади бе представена книгата "Консервация на паметници в резерват "Старинен Пловдив". Книгата е окончателният доклад по българо-японския проект за Консервация и реставрация на паметници в резерват „Старинен Пловдив” и представя подробно всички аспекти и етапи от реализацията на проекта – с текст, фотоси и графични материали. Проектът е осъществен в периода 2005 г. – 2008 г. от Община Пловдив, Българския и Японския национални комитети на ИКОМОС, финансиран от UNESCO/JAPAN TRUST FUND.
6. Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК за дискусии в областта на консервацията. През 2010 година бяха проведени три клубни срещи във връзка с Научната програма на БНК на ИКОМОС.
Темата на първата клубна среща бяха манастирите. Тя се проведе на 6 февруари 2010 г. от 14:00 ч в залата на Националния археологически институт с музей - БАН. Презентации направиха д-р Дора Каменова на тема "Софийската Света гора" и Лозинка Койнова Арнаудова и Светла Койнова Мечкуева на тема "Зографите на Захари Зограф".
Втората клубна среща се проведе на 20 март 2010 г. от 14: 00 ч. в зала 315 на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Темата бе "Църковната архитектура и литургичното планиране" и бе представена от Станислав Станев.
Третата клубна среща се проведе на 6 ноември 2010 г. от 14.00ч. в залата на Националния археологически институт с музей - БАН. Презентация направи: арх. Васил Китов на тема "Проучвателни и проектантски работи по църквата "Св. София" от началото на XX век до днес".
Още една среща бе организирана от БНК на ИКОМОС на 28 май 2010 г. от 18:00 ч в криптата на Храм-паметник "Александър Невски". Поводът беше официалното представяне на книгата "The Church of St. Demetrius in Boboshevo".
Заедно с това БНК на ИКОМОС регулярно изпраща съобщения на своите членове за редица изложби, представяния и конференции, свързани с културното наследство.
7. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори
Изготвена е електронна картичка, която беше разпратена на всички членове на БНК, притежаващи e-мейл адреси, както и на нашите партньори в страната и чужбина.
Освен това картички бяха изпратени по пощата – на останалите членове на БНК и на редица официални лица и ръководни фигури в партньорски организации и институции.
8. Издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС
Седалището на БНК се издържа редовно. През изминалата година бяха направени постъпки към Министерството на културата за освобождаване на Сдружението от наем. Поради отказ и значителния размер на наема, Сдружението търси да наеме по-малко помещение.
Б. В рамките на Международната организация
1. Осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС
Във връзка с българо-японският обмен по проекта “Консервация на паметници в резервата “Старинен Пловдив” през месец януари 2010 г. излезе книгата, която беше официално представена на 10 април 2010 г. в Пловдив (когато бе честван и 18 април).
През месец октомври (8-10.10.2010 г.), със съдействието на Община Несебър, бе организиран и проведен научен симпозиум между Националните комитети на ИКОМОС България и Гърция. Научният симпозиум бе на тема "Византийски църкви". По време на симпозиума, презентации направиха проф. София Авгерино-Колониас, г-жа Мария Данаил и проф. Никос Ланос от Гърция и доц. арх. Елена Димитрова, арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков и арх. Емилия Кълева от България. Бяха осъществени професионални контакти и бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между двата комитета.
2. Участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС

3. Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС

• През месец септември и октомври доц. Стефан Белишки взима участие в Международния научен комитет по образование
• През октомври, ноември и декември Международен научен комитет за стенна живопис
• .През месец март доц. Стефан Белишки участва в заседанието на Работната група за Световно наследство
• През месец декември доц. Стефан Белишки участва в заседанието на Панела за Световно наследство.
4. Участие в редовните сесии на Консултативния и Изпълнителния комитети на ИКОМОС
• През месец март доц. Стефан Белишки взе участие в срещата на Изпълнителния комитет в Париж, Франция;
• През месец октомври доц. Стефан Белишки взе участие в срещата на Консултативния комитет в Дъблин, Ирландия;

II. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА
1. Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети
Поддържат се редовни контакти с центъра в Париж и своевременно се изпраща информация за текущи и предстоящи събития до членовете на БНК на ИКОМОС. Редовно се получава и изпраща членовете на Сдружението на информационния бюлетин от ИКОМОС Австралия.
2. Поддържане на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК на ИКОМОС. Разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по различни поводи
През 2010 година уебсайтът на БНК на ИКОМОС се администрира редовно. Регулярно чрез него се извършва разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др. Редица членове на Сдружението изпращат покани за събития, свързани с културното наследство, които своевременно се разпространяват.
Продължава поддръжката и на секция ФОРУМ в рамките на сайта (по инициатива на арх. Александра Вадинска и на арх. Радосвета Кирова).
През изминалата 2010 година стартира и инициатива за осъвременяване на сайта и създаване на по-оперативен back-office. Помощ в създаването на задание оказаха колегите арх. Цветомир Ценков и арх. Миглена Набоко. На тази база стартира подготовката на нов сайт, която е в ход. Ръководството на БНК на ИКОМОС се надява на по-голяма активност на своите членове във връзка с предстоящото пускане на новия сайт, както и във Форума, който предоставя поле за дискусии на разнообразни теми във връзка с културното наследство.

3. Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии

4. Участие в международни и национални срещи
 През месец април БНК на ИКОМОС взе участие в петия международен "Форум реставрация 2010", където екип на Сдружението представи проекта "Консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Йоан Кръстител" в гр. Несебър". Участието на Сдружението е включено в каталога на участниците във "Форум реставрация 2010".........................................
 Представители на БНК на ИКОМОС - г-н Станислав Станев; арх. Велина Панджарова; арх. Радосвета Кирова - взеха активно участие в Научната конференция, посветена на 90-годишнината на проф. д-р Стефан Бояджиев, на която БНК на ИКОМОС беше съорганизатор, на 5-6 ноември 2010 г.
 Представители на БНК на ИКОМОС участват регулярно в заседанията на Българския институт за стандартизация, проф. Валентин Тодорв в технически комитет (ТК346) и арх. Доника Георгиева в технически комитет по стандартизация (ТК94) “Опазване на културното наследство”.
 Представители на БНК на ИКОМОС вземат активно участие в различни работни групи на МК за разработване на проекти за подзаконови нормативни документи. Назначени с запевед на Министъра на културата представители на БНК на ИКОМОС са:
• Стефан Белишки в работната група за изготвяне на проект за Наредба на за обхвата и съдържанието на документации по извършването на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности.
• Арх. Димитър Костов в работната група за изготвяне на проект за Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработването на планове за опазване и управление на единични и групови национални културни ценсти.
• Стефко Аенски в работната група за изготвяне на Наредба за определяне категорията на недвижимите културни ценности.
Други членове на Сдружението участници в същите работни групи, но представители на други организации са Аблена Мазакова, Диана Гергова, проф. Тодор Кръстев, арх. Уляна Малеева, Елена Панджарова, арх. Валентина Едрева, , арх. Дафина Барфончовска, арх. Васил Китов.
III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
1. „Разработване на идеен и работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” в гр. Несебър, паметник на културата от световно значение", община Несебър
Още през месец декември 2009 г. община Несебър проведе конкурс по Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на идеен и работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” град Несебър, паметник на културата от световно значение”. БНК на ИКОМОС взе участие и спечели този конкурс, на основание на което на 29.12.2009 г., между Сдружението и община Несебър беше сключен договор за изпълнение на поръчката.
В съответствие със задълженията по подписания договор и на основание приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС (2009 г.) и високо оценената инициатива за провеждане на конкурси сред членовете на Сдружението, през месец януари 2010 г. бе обявен вътрешен конкурс за концепция за разработване на проекта. Крайната цел на конкурса бе избор на колектив за изпълнение на задачата, съгласно договора и техническото задание, утвърдено от община Несебър. Бяха получени 8 проектни предложения, всяко от които бе докладвано от своите автори. Всички предложения бяха разгледани от експертна комисия, която класира на първо място, с право на възлагане проект с вх. № 6/16.02.2010 г., изготвен от колектив с ръководител арх. Велина Панджарова.
През 2010 г., беше разработен и съгласуван с НИНКН проектът във фаза "Идеен проект". В началото на 2011 г., във връзка с желанието на Община Несебър за кандидатстване с цялостно проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, бе разработен, съгласуван с НИНКН и предаден и проект във фаза "Технически проект". Предстои разробатката в последна фаза "Работен проект".
2. Проект “Международни помощи за Български паметници на културата”
2.1. Проект “Консервация и реставрация на църквите “Св. Параскева” и "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър” – с финансовата помощ на фондация “А. Г. Левентис”.
През 2010 година бяха разработен и съгласуван с НИНКН проектът във фаза "Идеен проект". В началото на 2011 г. във връзка с желанието на Община Несебър за кандидатстване с цялостно проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, бе разработен, съгласуван с НИНКН и предаден и проект за църквата "Св. Параксева" и околното пространство във фаза "Технически проект". Разработката бе финансирана от Община Несебър.
2.2. Други проекти, във връзка с дейността на Работната група "Възможности за участие в международни проекти на Европейския съюз", включително инициативи на БНК на ИКОМОС за участие в обществени поръчки по отношение проекти във връзка с културни ценности на територията на Р България.
В началото на месец декември 2010 г., Община Несебър се обръща чрез БНК на ИКОМОС към авторския колектив, предложил идеята за "Духовен път" в Стария Несебър, като част от "Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Йоан Кръстител", град Несебър" с молба за разработка. През месец декември е разработен "План за развитие на културно-туристически маршрут "Духовен път" в историческия град Несебър”. На тази основа и във връзка с желанието на Община Несебър за кандидатстване с цялостно проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, в началото на 2011 г. бе разработен, съгласуван с НИНКН и предаден проект "Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил", град Несебър" във фаза "Технически проект".
2. 3. Проект “Партньорство”. През 2010 г. е осъществено сътрудничество с:
• Националния институт за недвижими културни ценности във връзка с подготовката на меморандум за сътрудничество между двете организации.
• Съюза на архитектите в България във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН и други съвместни прояви.
• Университета по архитектура, строителство и геодезия - във връзка с подписания през 2008 година Меморандума за сътрудничество в рамките на мрежата по проекта HERITAGE ESPRIT (УАСГ, НХА, АКТ, БНК на ИКОМОС, АИМ към БАН, ИФ при БАН и Институт за анализи и оценки в туризма) и реализирането на съвместни събития.
• Национален археологически институт с музей при БАН - във връзка с реализирането на съвместни събития.
• Община Несебър във връзка с проект "Вяра в Несебър" и вслючените в него проекти за църквата "Св. Йоан Кръстител", "Св. Параскева" и фрагмент на културно-туристически маршрут "Духовен път".

IV. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА
1. Проект „Terra [In]cognita. Earthen architecture in Europe" - Европейски проект по програмата Култура (2007-2013) на Европейския съюз.
През месец май, един от партньорите по проекта - Факултет по архитектура към университета във Флоренция - се обърна към БНК на ИКОМОС за помощ при дефинирането на обекти на земната архитектура в България. Въпреки, че проуктът вече е стартирал, партньорите имат идеи за неговото продължаване на следващ епат, на който БНК на ИКОМОС да се включу като партньор със съответното финансиране.
На тази предварителна фаза, проектът бе безвъзмездно подпомогнат от Сдружението. Колегите арх. Доника Георгиева и арх. Мирослав Велков, със съдействието на археолог Борислава Гълъбова и Спаска Паскова, Директор на Исторически музей в град Гоце Делчев организираха пътуване до райна на Гоце Делчев с декана на Архитектурния факултет на Флоренция - арх. Саверио Мека. В края на 2010 година, арх. Доника Георгиева и арх. Мирослав Велков подготвиха публикация за земната архитектура в България в рамките на европейската програма.
През месец май 2011 година предстои излизането на финалната публикация по проекта „Terra [In]cognita. Earthen architecture in Europe". Книгата от 220 страници е първа публикация от този тип и съдържа приноси на повече от 27 автори от Европейския съюз в един атлас на земната архитектура. БНК на ИКОМОС също има своя принос към публикацията.


Изготвил: Одобрявам:
арх. Доника Георгиева доц. Стефан Белишки
(Гл. секретар на БНК на ИКОМОС) (Председател на БНК на ИКОМОС)

Site by Loopink & PixelFlower