Home /   News and Events /   Покана за общо събрание на БНК на ИКОМОС

Покана за общо събрание на БНК на ИКОМОС

16.05.2011

ПОКАНА
ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК на ИКОМОС
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 04.06.2011 г., събота, от 14:00 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, зала 230 на бул. „Христо Смирненски” № 1. Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
3. Доклад на контролния съвет
докладва: проф. Маргарита Ваклинова
4. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2011 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
5. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2011 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
6. Връчване на ежегодните награди на БНК на ИКОМОС за високи постижения при изготвянето на дипломната работа на дипломанти специалност архитектура.
7. Промяна на Устава на БНК на ИКОМОС.
докладва: доц. Стефан Белишки
Промените предвиждат:
Глава ІІІ-.Членство (чл.4, ал. 3)
Гава VІ. Органи (чл.9, ал.3)
8. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: арх. Доника Георгиева
9. Избор на Ръководство на БНК на ИКОМОС за следващия мандат от три години - избор на председател, членове на УС и членове на контролния съвет на Сдружението.
10. Разни
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, още веднъж желаем да Ви напомним, че неплатилите членски внос за 2011 г. могат да направят това на самото Общо събрание.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, бихме искали да Ви уведомим, че своевременно (не по-късно от 16 май 2011 година) на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/) ще бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2011 г., с които предварително можете да се запознаете преди Общото събрание.
Писмените материали по дневния ред за Общото събрание са на разположение в офиса на БНК на ИКОМОС на адрес: София, пл. „Славейков” № 11, ет. 6, стая 16.С най-добри чувства:
Доц. Стефан Белишки
Председател на БНК на ИКОМОС

Site by Loopink & PixelFlower