Начало /   Новини и събития /   Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС през 2009 г.

Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС през 2009 г.

30.04.2010

Изложението в настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (25.09.2009 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2009 година.
І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
А. В рамките на Сдружението
Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС. През изминалата година са проведени две Общи събрания – на 25 септември и 12 декември 2009 г. Общото събрание от 25 септември 2009 година започна с почитане на паметта с едноминутно мълчание на арх. Христина Станева - председател на Сдружението, която почина на 27.06.2009 г. На Общото събрание бяха представени и приети: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2008 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2008 г.; Доклад на Контролния съвет; Отчет за дейността и на годишния финансов отчет на “Културно наследство” ЕООД за 2008 г.; програма на БНК на ИКОМОС за 2009 г.; бюджет на БНК на ИКОМОС за 2009 г. След гласуване и съгласно устава, бяха избрани председател на БНК на ИКОМОС - доц. Стефан Белишки и член на УС на Сдружението- доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова.

Бяха представени и предложени за дискусия и приемане основните принципни насоки, които следва да влязат в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС.
На Общото събрание от 12 декември 2009 година беше обсъден и приет Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС. По повод новогодишните празници, проф. Елка Бакалова представи научна презентация във връзка с опита при мониторинг на обекти на Световното културно наследство - "Грузия 2008 - Monitoring mission of UNESCO/ICOMOS".
И на двете събрания бяха приети нови членове на БНК на ИКОМОС.
1. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС. Проведени са четири редовни заседания на УС (юли, септември и октомври).
През месец октомври е проведено заседание по електронен път, във връзка с избор на зам. председател на БНК на ИКОМОС - арх. Димитър Костов.
През месец ноември е проведено второ заседание по електронен път, във връзка с предложението от президента на ИКОМОС Густаво Араоз Българският национален комитет на ИКОМОС да излъчи представител, който да продължи мандата на Христина Станева в Изпълнителния комитет като израз на уважението и почитта към паметта на арх. Христина Станева и големия принос на българските членове в Изпълнителния комитет през годините. След електронно гласуване, УС подкрепи кандидатурата на доц. Стефан Белишки за представител в Изпълнителния комитет на ICOMOS International.
По време на останалите заседанията са разисквани идеи за изготвянето на правилник за дейността на БНК; за позицията на БНК във връзка с измененията и допълненията на Закона за културното наследство и текущи въпроси.
(1) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 15.07.2009 г.) определи за отговорници за изготвянето на основните принципни насоки и структуриране на Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС арх. Димитър Костов и г-н Светослав Георгиев. На следващото заседание - 18.09.2009 г. - бе представен документ с основните, принципни насоки, които следва да влязат в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС, изготвен от арх. Димитър Костов и г-н Светослав Георгиев, който бе обсъден от членовете на УС. Документът бе разпространен сред членовете на Сдружението. След приемане на основните насоки от ОС на БНК на ИКОМОС (25.09.2009 г.), бе изготвен Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС, приет от ОС на 12.12.2009 г.
(2) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 18.09.2009 г.) единодушно реши: г-н Светослав Георгиев да продължи да представлява БНК на ИКОМОС в Комисията по култура на Народното събрание във връзка с текущите идеи за промени в новия Закон за Културното наследство. На 7 октомври 2009 г. със съдействието на проф. Тодор Кръстев е проведена среща на членове на УС на Сдружението (проф. Т. Кръстев, доц. Ст. Белишки, арх. Й. Кандулкова, арх. Д. Георгиева) със зам. Министъра д-р Тодор Чобанов, на която се коментира и промяната на Закона за културното наследство, за което МК търси съдействие за изготвяне на текстовете. На заседанието си от 09.10.2009 г., УС прие сформирането на работна група към БНК на ИКОМОС, която да дава целесъобразни предложения в състав: проф. Т. Кръстев, арх. Й. Кандулкова, арх. Д. Костов и г-н Св. Георгиев.
Работната група работи активно във връзка с промените в Закона за културното наследство и на УС от 16.10.2010 г. представи едно много добро и конструктивно предложение от името на БНК на ИКОМОС за промени в ЗКН, засягащи функциите на НИОНКЦ (днес НИНКН), в ядрото, на което стоят проф. Тодор Кръстев и доц. Йорданка Кандулкова. Представена бе органиграма за дейностите на Националния институт, организирани в три блока дейности:
(1) Научни;
(2) Експертно-творчески;
(3) Национален документален архив - изходно условие за добра информационна система.
По отношение на административните функции, се предложи съгласувателната дейност, декларирането и регистрирането да преминат в двете нови дирекции в МК (съгласно новия правилник): Главна дирекция - инспекторат, деконцентриран в 6 района за планиране; и Дирекция Културно наследство. Институтът би могъл да си запази правото да дава становища, които да предоставя на МК.

2. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
През изминалата 2009 година, са приети 12 нови индивидуални члена на БНК на ИКОМОС.
На ОС от 12.12.2009 г., бе докладвано, че към момента има 14 члена на БНК на ИКОМОС (от които един колективен), които не са платили членския си внос за 2009 година, както и 6 индивидуални члена на Сдружението, не платили членския си внос за 2008 и за 2009 година. ОС взе решение, да бъде направен последен опит за връзка с тях и при липса на положителен резултат до края на календарната година - 31.12.2009 г., те да бъдат изключени като членове на БНК на ИКОМОС.
3. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК за 2009 г.
Членският внос за 2009 година е преведен в Секретариата на Международния ИКОМОС.
4. Честване на 18 април, Международен ден на паметниците на културата
Международният ден на паметниците на културата и забележителните места бе отбелязан на 13 юни 2009 г. БНК на ИКМОС организира посещение на тракийската гробница при с. Александрово, Хасковско и Музея за Тракийското изкуство.
Във връзка с обявената от ICOMOS/International тема на Световния ден за паметници на културата "Наука и наследство" и като част от Научната програма на Сдружението г-н Ирко Петров, Директор на Исторически музей Хасково, ст.н.с. Диана Гергова и проф. Валентин Тодоров, изнесоха лекции на присъстващите: г-н Петров направи кратък обзор на Тракийските паметници от района на Хасково;
г-жа Гергова представи Александровската гробница в контекста на тракийската култура, а проф. Тодоров представи резултатите от проучванията и консервацията на Александровската гробница и изграждането на музейното копие.
Бяха посетени още църквата "Успение Богородично" православен храм в село Узунджово, Община Хасково. Сграда построена като джамия в ранните години на османското нашествие, която през 1906 година е преустроена в църква, както и единственият Нимфеум в България (Светилищeто на Нимфите) до с. Каснаково.
5. Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК за дискусии в областта на консервацията. През 2009 година бяха проведени две клубни срещи.
Повод за първата клубна среща бе ежегодното честване на Европейските дни на наследството 2009 г., проведено съвместно със САБ на 01.10.2008 г.
Темата за България тази година ”Културното наследство и пейзажът” провокира в рамките на поредната септемврийска инициатива да бъдат представени конкурсните проекти на БНК на ИКОМОС за "Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквите „Св. Архангели Михаил и Гавраил” и „Св. Параскева” в град Несебър". От една страна, проблемите на пейзажа в богатите на историческо наследство български градове през последните години се задълбочават (такъв за съжаление е случаят и с град Несебър). От друга страна, БНК на ИКОМОС отбелязва с радост високия интерес на младите членове на Сдружението в конкурса - една крачка напред в общите усилия за изграждане на млади специалисти с повишена чувствителност и отговорност към заобикалящата ни среда.
Висок бе интересът на младите хора - членове на БНК на ИКОМОС, наскоро завършили специалисти и студенти - и към презентациите на шестте екипа - участници в конкурса. Дебатите, които бяха провокиране доказаха, че има много млади колеги, които имат желанието и притежават качествата да работят за опазването и адекватното съвременно представяне на културното наследство на България.
Втората клубна среща - част от Научната програма на БНК на ИКОМОС се проведе на 14 ноември 2009 г. от 14.00ч. в залата на Националния археологически музей. Темата бе археологическото наследство. Презентации направиха: проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев на тема "Подземния музей на Филипополис" и арх. Вера Коларова и арх. Румяна Пройкова на тема "Античния форум на Филипополис. Проблеми на опазването."

6. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори
Арх. Александра Вадинска изготви електронна картичка в два езикови версии – на български и английски, която беше разпратена на всички членове на БНК, притежаващи e-мейл адреси, както и на нашите партньори в страната и чужбина. Освен това още 150 картички бяха изпратени по пощата – на останалите членове на БНК и на редица официални лица и ръководни фигури в партньорски организации и институции.

Б. В рамките на Международната организация
1. Осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС
През месец май 2009 година, бе осъществена последната среща между Българо-японската работна група по проекта “Консервация на паметници в резервата “Старинен Пловдив” във връзка с публикацията на резултатите от проекта. Книгата излезе през месец януари 2010 г. и официално представена на 10 април 2010 г. в Пловдив.
През месец септември, със съдействието на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, бе проведено учебно посещение на група студенти по архитектура от УАСГ и преподаватели, членове на БНК на ИКОМОС - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, гл. ас. арх. Велина Панджарова и ст. ас. арх. Доника Георгиева - в Котор, Черна гора. Осъществени са професионални контакти с новосформирания Национален комитет на ИКОМОС - Черна гора.

2. Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС

• През месец май проф. Тодор Кръстев взима участие (в качеството си на експерт на ИКОМОС) в мисията на ИКОМОС в Санкт Петербург.
• През месец октомври 2009 година (по време на годишната среща на Изпълнителния и консултативния комитети на ИКОМОС, Валета 5-10 октомври 2009), бе сформирана Академия ИКОМОС - нов орган, целящ ангажирането на група от бивши лидери на трансформациите в ИКОМОС в една по-ефективна структура. Президентът на ИКОМОС се обърна към 50 изтъкнати члена на Организацията, участвали в Изпълнителния комитет. Проф. Тодор Кръстев - почетен председател на БНК на ИКОМОС е поканен за участие и включен в новосформираната Академия ИКОМОС.
• През месец ноември Светослав Георгиев представи доклад на тема Участие на публичната власт и гражданското общество в процеса на опазване на наследството на годишната среща на ICLAFI, състояла се в Cartagena, Colombia.
• В края на годината, БНК на ИКОМОС получи покани за сътрудничество от ИКОМОС Гърция и ИКОМОС Грузия (, предстоят инициативи за съвместни дейности

3. Участие в редовните сесии на Консултативния и Изпълнителния комитети на ИКОМОС
През месец Януари 2009 г. арх. Христина Станева участва в заседанието на Изпълнителния комитет, провела в Париж. Доц. Стефан Белишки взе участие в срещата на Изпълнителния комитет през месец ноември в Париж.
II. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА
1. Поддържане на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК на ИКОМОС. Разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по различни поводи
През 2009 година новият уебсайт на БНК на ИКОМОС се администрира редовно. Регулярно чрез него се извършва разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др. Редица членове на Сдружението изпращат покани за събития, свързани с културното наследство, които своевременно се разпространяват.
Продължава поддръжката и на секция ФОРУМ в рамките на сайта (по инициатива на арх. Александра Вадинска и на арх. Радосвета Кирова). Ръководството на БНК на ИКОМОС се надява на по-голяма активност на своите членове във форума, който предоставя поле за дискусии на разнообразни теми във връзка с културното наследство.

2. Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии
През месец февруари в списание къщата беше публикуван обширен материал представящ проекта „Реставрация на паметници на културата в резерват Старинен Пловдив”.
През изминалата 2009 година във вестник „Строителство - градът” бяха публикувани проектите от проведения вътрешен конкурс на Българския национален комитет на ИКОМОС за “Консервация и реставрация на църквите “Св. Параскева” и "Св. Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”.

3. Участие в международни и национални срещи
 През месец април арх. Христита Станева взе участие във "Форум реставрация 2009", където представи БНК на ИКОМОС с проекта "Консервация и реставрация на културно наследство в резерват „Старинен Пловдив”. Участието на Сдружението е включено в катагола на участниците във "Форум реставрация 2009".
 През месец април арх. Христина Станева участва като член на жури в Международен конкурс за избор на идейно архитектурно и градоустройствено решение за възстановяване на университета на св. Климент в местността Плаошник в Охрид по покана на ИКОМОС/Македония.
 През месец май арх. Христина Станева участва в международна научна конференция в Шумен с доклад посветен на 30 години от включването на Мадарския конник в листата на ЮНЕСКО.
 През месец октомври, арх. Доника Георгиева участва в Годишната конференция на "Прогресивно развитие чрез международно сътрудничество в Югоизточна Европа", където в семинара "Промотиране на общите културни ценности" бе представен доклад с автори проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев и арх. Доника Георгиева на тема "Културни коридори на Югоизточна Европа".
 По случай 1 ноември, проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев и арх. Доника Георгиева взеха участие със съвместен доклад на тема "Културните коридори на Югоизточна Европа" в седма национална научна конференция с международно участие “България – кръстопът на култури и цивилизации".
 Представители на БНК на ИКОМОС - ст. н.с. ІІ ст. д-р Маргарита Ваклинова; проф. д. а. н. арх. Тодор Кръстев; доц. д-р арх. Й. Кандулкова; ст. ас. арх. Д. Георгиева; арх. М. Велков - взеха активно участие в Конференцията "Правата на човека и културното наследства" се проведена под егидата на Националната комисия за ЮНЕСКО, с участието на Министерството на културата, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Асоциация за културен туризъм (организатор) на 27 ноември 2009 г.
III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
1. Проект “Международни помощи за Български паметници на културата”
1.1. Проект “Реставрация на стенописите в църквата “Св. Димитър” в Бобошево и представяне на интериора и екстериора на църквата” – с финансовата помощ на WMF и Фондация “А. Г. Левентис”. През 2009 г. бе завършена публикацията за Реставрацията на църквата Св. Димитър в гр. Бобошево”, чието официално представяне предстои.
1.2. Проект “Консервация и реставрация на църквата “Св. Стефан” в Несебър” – с финансовата помощ на фондация “А. Г. Левентис”. През 2008 година завършиха консервационно-реставрационните дейности. На 11 май 2009 г. в гр. Несебър по инициатива на Община Несебър и музей „Старинен Несебър” се състоя официално откриване на църквата „Св. Стефан” след приключване на нейната реставрацията. На тържеството присъстваха арх. Христина Станева, председател на БНК на ИКОМОС, г-н Борис Хаджиев, представител на Фондация, „А. Г. Левентис” за България, представители на местната власт, гости и граждани на града. Г-н Николай Димитров, кмет на община Несебър, отбеляза, че изпълнението на този проект е един добър пример за публично-частното партньорство и благодари на г-н Б. Хаджиев за осигурените средства необходими за реставрацията на църквата и специално на БНК на ИКОМОС за нейното осъществяване.
1.3. Проект “Паметници на културата в резервата “Старинен Пловдив” – с финансовата помощ на Фонда ЮНЕСКО-Япония. През 2009 година успешно бе завършена публикацията по проекта. Официалното представяне на книгата се състоя на 10 април 2010 г. в гр. Пловдив.
1.4. Проект “Консервация и реставрация на църквите “Св. Параскева” и "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър” – с финансовата помощ на фондация “А. Г. Левентис”. През месец август 2009 година, с подкрепата на фондация “А. Г. Левентис” и на община Несебър, за първи път БНК на ИКОМОС проведе вътрешен конкурс сред членовете на Сдружението за "Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквите „Св. Архангели Михаил и Гавраил” и „Св. Параскева”в град Несебър".
Конкурсът бе организиран на база на Решение на УС на БНК на ИКОМОС от 16.07.2009 г., във връзка с: намерението на Фондация "А.Г. Левентис", дългогодишен партньор на БНК на ИКОМОС, да финансира дейностите по изпълнение на консервация, реставрация и социализация на още две средновековни църкви в град Несебър (след успешното приключване на реставрацията на църквата "Св. Стефан"); желанието да дарителя да бъдат представени няколко вариантни решения - концепции, които да бъдат основа за изготвяне на идейни проекти; желанието на УС да стимулира членовете на БНК на ИКОМОС към участие в подобни проекти, градейки имиджа на Сдружението. Получените шест предложения бяха разгледани от експертно жури, което класира на първо място, с право на възлагане, проект № 2 00002/21-08.2009 г. изготвен от колектив с ръководител Ал. Вадинска.
Тази инициатива на БНК на ИКОМОС се прие с висока оценка, което стимулира ръководството да развива тази практика и в бъдеще. Констатира се високото ниво на конкурса, с получени оригинални и мотивирани предложения и се отбелязва радващото преобладаващо участие на млади членове на ИКОМОС.
2. 3. Проект “Партньорство”. През 2009 г. е осъществено сътрудничество с:
• Университета по архитектура, строителство и геодезия - във връзка с подписания през 2008 година Меморандума за сътрудничество в рамките на мрежата по проекта HERITAGE ESPRIT (УАСГ, НХА, АКТ, БНК на ИКОМОС, АИМ към БАН, ИФ при БАН и Институт за анализи и оценки в туризма).


IV. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА
1. Проект „Разработване на идеен и работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” в гр. Несебър, паметник на културата от световно значение" - с подкрепата на община Несебър.
През месец декември 2009 г. община Несебър проведе конкурс по Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на идеен и работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” град Несебър, паметник на културата от световно значение”. БНК на ИКОМОС взе участие и спечели този конкурс, на основание на което на 29.12.2009 г., между Сдружението и община Несебър беше сключен договор за изпълнение на поръчката.
В съответствие със задълженията по подписания договор и на основание приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС, високо оценената инициатива за провеждане на конкурси сред членовете на Сдружението, през 2010 г. бе обявен вътрешен конкурс за концепция за разработване на проекта. Крайната цел на конкурса бе избор на колектив за изпълнение на задачата, съгласно договора и техническото задание, утвърдено от община Несебър. Бяха получени 8 проектни предложения и след заседание на експертна комисия бе избран за победител колектив с ръководител арх. Велина Панджарова.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел