Начало /   Новини и събития /   Покана за новогодишно общо събрание

Покана за новогодишно общо събрание

12.11.2009

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква Новогодишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.12.2009 г. (събота) от 14.00 ч. в Националния археологически институт с музей, на пл. „Ат. Буров” № 1 (вход откъм Президентството). Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС
докладват: арх.Димитър Костов
Светослав Георгиев
2. Научна презентация на проф. Елка Бакалова
3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: арх.Доника Георгиева
4. Разни
4.1.Изключване на членове от Управителния съвет
4.2. Предупреждение към неплатилите членски внос.
докладва: арх.Доника Георгиева

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел