Начало /   Новини и събития /   Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

13.08.2009

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 25.09.2009 г. от 16.00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, на ул. „Кракра” № 11. Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2008 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2008 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
3. Доклад на контролния съвет
докладва: проф. Маргарита Ваклинова
4. Приемане на отчет за дейността и на годишния финансов отчет на “Културно наследство” ЕООД
докладва: инж. Кирил Георгиев
5. Избор на председател на БНК на ИКОМОС до края на текущия мандат
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, изборът на председател се предлага на основание глава VII, Чл. 10, (13) от Устава на Сдружението.
В тази връзка, УС приканва желаещите членове да подадат свои кандидатури за председател на Сдружението (решение на УС, Протокол от 15.07.2009 г.) в офиса на БНК на ИКОМОС. УС остава на Ваше разположение за информация относно обема на работата и задълженията. Заедно с това бихме искали да Ви напомним, че всички документи във връзка с дейността на БНК на ИКОМОС са на Ваше разположение в нашия офис (пл. Славейков 11, ет. 6, стая № 16).

6. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2009 г.
докладва: доц. Стефан Белишки
7. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2009 г.
докладва: арх. Росица Михайлова
8. Представяне, дискусия и приемане на основните, принципни насоки, които следва да влязат в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС и в Стратегията за приоритетите на БНК на ИКОМОС.
докладва: доц. Стефан Белишки

9. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: арх. Доника Георгиева
10. Разни
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, още веднъж желаем да Ви напомним, че неплатилите членски внос за 2009 г. могат да направят това на самото Общо събрание.
Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, бихме искали да Ви уведомим, че своевременно (не по-късно от 4 септември 2009 година) на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/) ще бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2008 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2009 г., с които предварително можете да се запознаете преди Общото събрание.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел