Начало /   Новини и събития /   ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

05.05.2016

Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (05.06.2015 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2015 година.

І. Организационна дейност

А.  В рамките на Сдружението 

1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС.

През изминалата година са проведени три Общи събрания – на 03 април, 05 юни и 05 декември 2015 г.

1. Общото събрание от 03 април 2015 г. беше посветено на 50 г. от създаването на ИКОМОС. Дневният ред беше свързан изцяло с темата за автентичността при опазването на културното наследство и тенденцията на „хипотетични реконструкции“.

Беше взето решение БНК на ИКОМОС да продължи да отстоява своята позиция пред държавните институции и да очаква официално писмо от Париж до българските власти и медии по този въпрос. ОС прие Сдружението да участва на конференцията, организирана от ГИОКИН „Автентичност в риск”.

2. На Общото събрание от 05 юни бяха представени и приети: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2014 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2014 г.; Доклад на Контролния съвет; Програма на БНК на ИКОМОС за 2015 г.; Бюджет на БНК на ИКОМОС за 2015 г. На заседанието беше отчетен напредък в работата на БНК по всички основни направления. Общите тенденции на бюджета като приходна и разходна част са запазени от предходните години. Съдържателният и финансов отчет бяха приети единодушно. Докладът на Контролния съвет установи, че не са констатирани нарушения на устава, документацията е водена в срок и коректно.

На Общото събрание от 05 декември 2015 година беше представено участието на председателя на Сдружението за участието си в Общото събрание /ОС/ на ICOMOS International, което е проведено в Япония за периода 26-30 октомври 2015 г. Участието на Председателя на БНК на ИКОМОС в срещата на Европейката регионална група, която е много активна.

      Доц. д-р арх. Е. Димитрова направи презентация на тема:  "Позицията на ИКОМОС във връзка с Целите на устойчивото развитие на ООН и ролята на културното наследство за тяхното постигане".

Проф. д-р арх. Тодор Кръстев, представи текст с предложение за дефиниране на Положения за участие на БНК на ИКОМОС във Форум “Културно наследство” (ФКН). Текстът на предложението е включен в Приложение 3 към настоящия протокол.

            ОС прие направеното предложение да бъде предоставено за обсъждане на всички членове на БНК на ИКОМОС. В изпълнение на това решение да се изпрати предложението с молба за коментари, бележки и предложения до членовете по електронна поща и срокът за отговори да бъде до 15 януари 2016 г. (петък), за да може за най-кратко време да бъде изготвен, съгласуван с юрисконсулта ни и приет окончателен текст на документа, регламентиращ участието на БНК на ИКОМОС в бъдещата работа на ФКН.

            В резултат на явно гласуване Общото събрание потвърди с пълно единодушие, че БНК участва в работата на ФКН, като спазва изискванията на устава си и негов представител във Форума е Председателят на БНК. Освен това ОС единодушно прие решение, че направените от проф. Кръстев предложения са изключително важни за работата на организацията и е редно, преди да бъдат приети, да бъдат предоставени за обсъждане на всички членове на БНК на ИКОМОС.

Общото събрание приключи с Коледни и новогодишни пожелания от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС и новогодишен коктейл.

2. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС.

През отчетния период са проведени 7 редовни заседания на УС (м. януари, м. февруари, м. май, м. юни, м. юли,  и м. ноември).

Срещите на Бюрото се провеждат регулярно, в зависимост от текущите задачи.

 Заседанията на УС са били посветени главно на важни текущи въпроси, на подготовка на предстоящи събития, изпълнение на проекти и приемане на нови членове.

На заседанията на Бюрото и УС са разглеждани актуални въпроси, свързани с дейността на БНК на ИКОМОС и са взети съответните решения. Всички протоколи от заседанията са на разположение в офиса на Сдружението.

 3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

През изминалата 2015 година, са приети  3 – като професионална принадлежност главно архитекти и реставратори, като 2 са до 35 г. 

4. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК за 2015 г.

Членският внос за 2015 година е преведен в Секретариата на Международния ИКОМОС.

В съответствие с новите правила приети на 18-та Генерална Асамблея (Resolution 18GA 2014) на Международния ИКОМОС, членският внос за 2016 г. беше събран и изпратен авансово през декември 2015 г. 

5. Честване на 18 април, Международен ден на паметниците на културата

През 2015 г. темата на Международния ден на паметниците на културата и забележителните места беше: "50 години ИКОМОС - Международен съвет за паметници на културата и забележителните места".  По този повод БНК на ИКОМОС организира различни събития: Пътуване под надслов „По следите на археологическите реконструкции“, като бяха посетени редица значими археологически обекти: Трапезица,  Плиска, Преслав, Мадарски конник, Абритус, Шумен.

По този повод беше публикувана статията на проф. Т. Кръстев „50 години ИКОМОС и битка за автентичност“ във в-к Култура, Брой 15 (2807), 17 април 2015.

6. Научна програма

БНК на ИКОМОС регулярно изпраща съобщения на своите членове за редица изложби, представяния на книги и провеждане на конференции и събития, свързани с културното наследство.

7. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори

Новогодишни поздравления бяха изпратени на всички членове на БНК, притежаващи e-мейл адреси, както и на нашите партньори в страната и чужбина.

Освен това още 50 картички бяха изпратени по пощата – на останалите членове на БНК и на редица официални лица и ръководни фигури в партньорски организации и институции.

8. Издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС

Седалището на БНК се издържа редовно от отчисления от проекти. През изминалата година бяха спечелени няколко нови проекта, което ще стабилизира финансово БНК на ИКОМОС.

Б.      В рамките на Международната организация

1.  Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС –

Елена Димитрова – Участие в годишна среща и научен симпозиум на CIVVIH (Научен комитет на ИКОМОС по историческите градове и села) под надслов „Наследството: двигател на устойчивото развитие на историческите градове и градския пейзаж", проведени от 16 до19  септември  2015 на о-в Сирос, Гърция; изнесен доклад на тема „Актуални предизвикателства пред експертите на ИКОМОС в публичния диалог върху опазването на наследството и градското развитие в България “.

Светослав Георгиев – ICLAFI

Емилия Кълева – 20th Century Heritage

Членове на ИКОМОС публикуват свои материали в национални и международни и специализирани издания и участват в научните комитети на ИКОМОС.

4. Участие в редовните сесии на Консултативния и Изпълнителния комитети на ИКОМОС

Стефан Белишки взе участие в Общото събрание /ОС/ на ICOMOS International, което е проведено в Япония за периода 26-30 октомври 2015 г. Тази сесия е посветена на 50 г. от създаването на ИКОМОС и е съпроводена с Международен научен симпозиум на тема „Осезаеми рискове, неосезаеми възможности“, както и с редица други съпътстващи събития като посещение в Хирошима и др. Акцентът на научния форум е поставен върху нематериалните аспекти на наследството, оценка и управление  на риска. Важен момент в работата по време на форума е срещата на Регионалните групи.

II.  Информационна дейност и популяризиране у нас и в чужбина

1.       Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети

Поддържат се редовни контакти с центъра в Париж и своевременно се изпраща информация за текущи и предстоящи събития до членовете на БНК на ИКОМОС. Редовно се получава и изпраща на членовете на Сдружението информационния бюлетин от ICOMOS International и ИКОМОС Австралия.

2.       Поддържане на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК на ИКОМОС. Разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по различни поводи

През изминалата 2015 година се обогати съдържанието на сайта. Уебсайтът на БНК на ИКОМОС се администрира редовно. Регулярно чрез него се извършва разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, проекти, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др. Стартираха Ресурсен център и уеб-базирана платформа за членовете, като резултат от успешно изпълнен проект, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.

Ръководството на БНК на ИКОМОС потвърждава очакванията си за по-голяма активност на своите членове във връзка с функционирането на сайта, както и с допълване и актуализиране на информацията за публикуване в тематичните линкове.

3.       Поддържане на активни контакти с органите на централната  и местна власт, както и с националните и специализираните медии

БНК на ИКОМОС участва в няколко медийни кампании, регулярно изпращахме свои становища до компетентните институции по актуални проблеми на опазването на културното наследство, както следва:

Продължихме участието си по компетентност в работни групи за подготовка на националната стратегия за развитие на културата и в срещи на работната група за индикативната листа за Световно културно наследство.

БНК се отзовава и на отправени към нас запитвания от страна на неправителствени организации за оказване на методическа подкрепа при кандидатстване за финансиране по европейски програми.

4.       Участие в международни и национални срещи и експертни органи

·        Стефан Белишки е представител на БНК на ИКОМОС в СЕСОНКЦ. В работата на съвета участват и други членове на ИКОМОС, макар и не от името на организацията – проф. Валентин Тодоров, арх. Уляна Малеева, Петър Попов и доц. Иван Ванев.

·        Мариела Нанкова е член на Обществения съвет към Министъра на културата от 2013 г.

·        Представители на БНК на ИКОМОС участват регулярно в заседанията на Българския институт за стандартизация.

·        Представители на БНК на ИКОМОС продължиха участието си в различни работни групи на МК за разработване на проекти за подзаконови нормативни документи.

III. Реализиране на проекти

1.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Спешни аварийни мерки.

След осъществените от „Реставрация 02“ спешни аварйини мерки по църквата през 2014 г. очакваме посещение на експерт от фондация „А.Г. Левентис”, за да бъдат отпуснати и останалите средства за консервацията на църквата.

2.  Проект за консервация и реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър   

 Етап: реализация след ново кандидатстване за финансиране и успешен конкурс и нов договор.

През 2015 г. стартираха дейностите по изпълнението на консервационните дейностти по църквата. Беше извършено геологическо стабилизиране на основата на земната повърхност под църквата. След това продължиха дейностите по църквата. Беше извършено конструктивно стабилизиране на църквата по проект на инженер-конструктор. Бяха отстранени циментови замазки по суперструкцията в няколко зони на сградата и заменени с реставрационни мазилки. Бяха извършени подготвителни дейности по електроинсталацията.

През 2016 г. реставрационните дейности продължават.

3.     Успешно приключи  проектът „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“.

Проектът беше финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Ръководител на проекта е доц. д-р Мариела Нанкова.

Участници: доц.д-р арх. Валентина Върбанова, д-р Станислав Станев,арх. Емилия Кълева, доц. д-р арх. Елена Димитрова, Светослав Георгиев, арх. Иван Халев, Борислава Гълъбова.

4. Успешно организиране на кръгла маса: „Социалистическото наследство -  наследство в риск“. Организатор арх. Емилия Кълева.

Крълата маса има за цел да се дискутират актуалните проблеми на опазване на социализтическото наследство. Тя премина под формата на  три панела:

Панел 1: Ценност и необходимост от опазване на архитектурно-художественото наследство от периода на социализма.

Панел 2: Рискове пред архитектурно-художественото наследство от периода на социализма.  

Панел 3: Възможности за опазване и социализиране на архитектурно-художественото наследство от периода на социализма.  Стратегии, действия и инициативи за преодоляване на статуквото.

В тях активно участие взеха както членове на БНК на ИКОМОС: арх. Емилия Кълева, арх. Стела Ташева, доц. д-р арх. Любинка Стоилова, Мариела Маламатенова, така и чуждестранни участници: Проф. Йорг Хаспел , Директор на Държавния орган за опазване на паметниците на културата в Берлин, председател на ИКОМОС Германия, член-основател на подкомисията за социалистическо наследство на Международния комитет на ИКОМОС за наследството от 20-ти век(ISC20C) и арх. Русу Думитру, член на ИКОМОС Румъния, член на Международния научен комитет на ИКОМОС за наследството на ХХ век (ISC20C).

5.  Проект подготвен от проф. Диана Гергова за „Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница край Свещари. Подобряване на автентичния вид на обект“ бе подаден към UNESCO World Heritage Centre . Очаква се резултат.

IV.              ПАРТНЬОРСТВО 

През 2015 г. и началото на 2016 г. е осъществено традиционно сътрудничество с:

  • Съюз на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с чествания и други съвместни прояви.
  • Дружество „Архитектурно наследство“
  • Асоциация на реставраторите в България
  • БНК на ИКОМ

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел