Начало /   Новини и събития /   СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС

СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС

17.02.2016

Във връзка с повдигнатите на последното Общо събрание на БНК на ИКОМОС въпроси за членството на Сдружението във Форум „Културно наследство“ и за евентуалния му финасов принос към Форума, както и по повод на разпространените материали за подготовка на второ ОС на ФКН, след консултация с юриста на БНК на ИКОМОС, беше установено следното:

За да стане БНК на ИКОМОС член на ФКН или на друга организация, трябва да са спазени следните законови процедури:

  • БНК на ИКОМОС да свика нарочно ОС, чиито оповестен в поканата дневен ред изрично съдържа точка за членство на БНК на ИКОМОС във ФКН.
  • Да е налице валиден Протокол от ОС на БНК на ИКОМОС, от който да е видно, че решението за членство във ФКН е прието с необходимото мнозинство.

Към днешна дата БНК на ИКОМОС не е учредител и не е член на ФКН поради това, че Сдружението не е взимало подобно решение:

(а) в Протокола от заседанието на ОС от 03 април 2015 г. са вписани следните решения:

  • БНК на ИКОМОС да си сътрудничи с ГИОКИН и други професионални организации в областта на опазването на културното наследство;
  • Сдружението да участва в съвместни инициативи, като БНК на ИКОМОС бъде водещата организация;
  • БНК на ИКОМОС да бъде съорганизатор на конференцията на 29 май 2015 г. ,

(б) В Становището на УС, представено на обявеното за първо Общо събрание на Форума, проведено на 21 юли 2015 г., беше изрично подчертано, че:

-       съгласно устава на БНК решенията за членство в други организации са изключително право на Общото събрание (чл. 9, ал. 4, т. 6), като подобно решение изисква анализ на възникващи правни и административни последици.

-       БНК има готовност да продължи сътрудничеството си с организациите от Форума и да участва в открит диалог и в подготовка на съвместни инициативи и позиции, свързани с опазването на културното наследство, когато съответстват на принципите и целите на Международната организация ИКОМОС и на Устава и Правилника на Българския национален комитет.

(в) в Протокола от заседанието на ОС от 5 декември 2015 г. БНК на ИКОМОС реши:

  • да продължи сътрудничеството си с организациите от Форума
  • да участва в открит диалог и в подготовка на съвместни инициативи и позиции, свързани с опазването на културното наследство, когато съответстват на принципите и целите на БНК и Международната организация ИКОМОС. 

С подписване на Меморандума (29 май 2015 г.), БНК се присъедини към отворен кръг от съмишленици и среда за дебат

Подписването на Меморандум е израз на споделени общи възгледи. То не прави БНК на ИКОМОС член или учредител организация с името Форум „Културно наследство“ и съответно не поражда права и задължения за БНК на ИКОМОС, включително да подписва Правилник на ФКН.

Съгласно законите на Р България свикването на Общо събрание на ФКН е възможно единствено, ако организацията е съдебно регистрирано юридическо лице.

Всяко използване на подписа на председателя на БНК на ИКОМОС, положен под Меморандума, за да се вменява на БНК задължение за членство, приемане на правилник или други документи и поемане на финансови задължения, е незаконно. 

За използване на подписите от подписания Меморандум за различни цели (като напр. съдебна регистрация, обявяване на членство във ФКН и др.) би могло да се потърси съдебна отговорност от съответните лица или да се сезира Прокуратурата.

Въз основа на всичко гореизложено УС смята, че БНК на ИКОМОС няма основания да влиза в процедурата по обсъждане на предложения проекто-правилник на ФКН и е неприемливо да се включва в работата на подготвяното Общо събрание на ФКН.

17 февруари 2016


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел