Начало /   Новини и събития /   Прес-съобщение

Прес-съобщение

25.07.2014

 

Контакти:

Доц. д-р Мариела Нанкова

Български национален комитет на ИКОМОС

+359 2/980 60 50

icomos-bg@aicomos-bg.org

www.icomos-bg.org

 Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС е част от Международния съвет на паметниците на културата и забележителните места - експертна организация и консултативен орган на ЮНЕСКО.

БНК на ИКОМОС участва успешно в първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и спечели финансиране за проект на тема: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО.

Приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг.

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Проектът си поставя следните специфични цели:

•  Създаване и използване на механизми за предоставяне на знания за участието на НПО в разработването на политики на местно, национално и европейско ниво в областта на опазването на културното наследство.

•  Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво в областта на опазването на културното наследство.

Мотивацията ни  да подготвим този проект е свързана с няколко основни групи проблеми:

•  Протичащите в България процеси на децентрализация на управлението и разширяващите се отговорности на местните (общински) управленски нива в областта на културното наследство.

•  Липсата на достатъчен експертен и управленски капацитет в местните общности (особено в по-малките общини), които се оказват изправени пред значителни трудности в полето на опазването и социализирането на културното наследство.

•  Необходимoстта от  законодателни и норматвни промени, които да изградят рамката за осъществяването на ефективно взаимодействие между отделните участници (местно управление, държавни и културни институции, частен бизнес, нестопански и граждански сдружения) и между различните управленски нива.

• Неотложната нужда от разработване и прилагане на съвременни инструменти за мониторинг на резултатите от динамично протичащите процеси и предприеманите експертни и управленски действия.

Уверени сме, че в качеството си на нестопанска експертна организация БНК на ИКОМОС може да играе важна роля за осъществяване на ефективен диалог между участниците в опазването на наследството – както чрез оказване на методическа подкрепа, така и чрез осмисляне на иновативните световни практики и обосноваването на подходи, чувствителни към специфичния български контекст.

От стимулирането на ефективен диалог между участниците в опазването на наследството и прилагането на взаимно изгодни форми на сътрудничество зависи до голяма степен и решаването на проблемите на националната културна политика.

Експертните съображения по начините на опазване и управление на културното наследство днес често остават нечути, неразбрани или игнорирани. Поддържането на ефективен диалог на експертното знание с обществото изисква:

• бърз достъп до непрекъснато обновявани масиви с информация в областта на културното наследство;

• умения за ориентация в динамична социо-културна среда;

• умения за комуникация с разнообразни участници в опазването и управлението на наследството.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат реализирани в рамките на БНК на ИКОМОС, като създадените продукти ще бъдат достъпни за ползване както от членове й, така и от други заинтересовани организации.

Във връзка с реализацията на проекта се предвижда организирането на обучителен семинар на 2 август (събота) 2014 г в гр. София, адрес ул. „6-ти септември” № 37, Essence Center.

Темите на семинара са в три тематични кръга:

•         Публично-правни аспекти на опазване на културното наследство;

•         Мониторинг на дейността на администрацията на местно и централно ниво по опазване на културното наследство;

•         Комуникация между БНК на ИКОМОС и централната администрация, свързана с опазване на културното наследство.

Целта на семинара е участниците да бъдат запознати с резултатите от анализите на експертите в трите тематични кръга и да бъдат подложени на дискусия изводите и предложенията им за подобряване на капацитета на БНК на ИКОМОС за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство.

Вярваме, че чрез успешната реализация на обучителния семинар ще допринесем за по-ефективно взаимодействие между експертното знание и гражданското действие в управлението и опазването на недвижимото културно наследство в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БНК на ИКОМОС и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмата и ФМ на ЕИП, както и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел