Начало /   Новини и събития /   Програма за дейността на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

Програма за дейността на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

21.05.2014

ПРОГРАМА за дейността на

БНК на ИКОМОС през 2014 г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

А.  В рамките на Сдружението

1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС

Срок: май, декември

Отговорник: УС / Бюрото

2.        Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС

Срок: постоянен

Отговорник: УС / Бюрото

3.        Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

Срок: май, декември

Отговорник: Гл. секретар

4.        Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

Срок: януари

Отговорник: Ковчежникът

5.        Честване на 18 април, Международен ден на Паметниците на културата на тема: „Наследството на Възпоменанието” с традиционна среща на БНК.

Срок: април

Отговорник: Бюрото

6.        Преразглеждане и актуализиране на дейността и наименованието на Работните групи.

Срок: юни

Отговорник: Бюрото

7.        Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК на ИКОМОС за дискусии в областта на културното наследство. Срещите ще бъдат обвързани с програмата лекции в рамките на тригодишния мандат, разработена от Работната група "Научна програма за дискусии в областта на наследството".

Срок: постоянен

Отговорник: Работната група

8.        Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори.

Срок: декември

Отг.: Бюрото

9.        Финансова издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

Б.  В рамките на Международната организация

10.    осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС.

 Срок: постоянен

Отговорник: УС

11.    участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: УС

12.    Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Зам. председател

13.    Участие в редовните сесии на Консултативния комитет на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Председателят

II.  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА

1.        Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

2.        Поддръжка на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК – разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др.

                                                                                                 Срок: постоянен

Отговорник:  Бюрото / Работна група

3.        Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии; провеждане на медийни кампании във връзка с реализацията на някои проекти на БНК; привличане на общественото внимание върху конкретни проблеми на културното наследство и други дейности, иницирани и координирани от Работна група "PR кампания на БНК на ИКОМОС".

Срок: постоянен

Отговорник:  УС / Бюрото

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

1.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Спешни аварийни мерки.

Срок: октомври

Отговорник: Бюрото

2.        Проект за реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър.

                                                                                                                              Срок: декември

Отговорник: Бюрото

3.     Проект “Партньорство”.  През 2014 г. ще бъде продължено сътрудничеството с:

-        Съюза на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН, честванията на 18 април и други съвместни прояви.

-      .Национален археологически институт с музей при БАН - във връзка с реализирането на съвместни събития.

-        Министерството на културата във връзка с участие на членове на БНК на ИКОМОС в различни работни групи и експертни съвети, свързани с опазването на културното наследство.

-        други неправителствени и сродни организации с идеална цел: Асоциация на реставраторите в България, Национално Сдружение на Общините в Република България, АКТ, БНК на ИКОМ, ДОКОМОМО - България, СБХ - секция "Реставрация"  и др.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

4.        Проект “Мониторинг на световни и национални обекти на културното наследство”. Посещения на конкретни проблемни обекти (включително такива по постъпили тревожни сигнали), експертна реакция и формулиране на становище.

Срок: постоянен
Отговорник: Зам. Председател

5.        Проект „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“, спечелен по Първия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП.

 

6.        Актуализиране на раздел "Наследство в Риск", поддържан на сайта на БНК на ИКОМОС. В този раздел членовете на Сдружението могат да споделят своите наблюдения и впечатления за състоянието на конкретни културни ценности; провеждане на дебати по съдбата и бъдещето на паметниците; предприемане на действия за тяхна защита.

Срок: постоянен
Отговорник: Зам. Председател

7.        Финализиране на проект за църквата „Св. Параскева“, част от проекта „Духовен път“.

                                                                                                             Срок: постоянен
                                                                                       Отговорник: Зам. Председател

8.        Обсъждане на възможност за публикация на проекта "Вяра в Несебър".

                                                                                                                       Срок:2014
                                                                                                                        Отговорник:            УС

 

IV. ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БНК НА ИКОМОС

1.        Актуализиране на приоритетите на БНК на ИКОМОС и краткосрочния и средносрочен план на действие (във връзка с приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС).

Срок: постоянен

Отговорник: УС / Работни групи

 

2.        Кандидатстване по Европейски фондове и програми за повишаване на капацитета на БНК на ИКОМОС за комуникация и мониторинг на централната и местна власт в областта на опазването на културното наследство.

 

3.        Провеждане на заседания на актуализираните Работни групи, отчитане на резултатите.

Срок: постоянен

Отговорник:  УС / Работни групи

 

 

 

Изготвил:                                                                  Одобрявам:

 

Доц. д-р Мариела Модева-Нанкова                      доц. Стефан Белишки

(Гл. секретар на БНК на ИКОМОС)                      (Председател на БНК на ИКОМОС)

 

 

 

 

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел