Начало /   Новини и събития /   Отчет за дейноста на БНК на ИКОМОС за 2013

Отчет за дейноста на БНК на ИКОМОС за 2013

21.05.2014


ОТЧЕТ за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 г.

Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (31.05.2013 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 година.

І. Организационна дейност

А.  В рамките на Сдружението 

1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС.

През изминалата година са проведени две Общи събрания – на 31 май и 20 декември 2013г.

На Общото събрание от 31 май бяха представени и приети: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2012 г.; Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2012 г.; Доклад на Контролния съвет; Програма на БНК на ИКОМОС за 2013 г.; Бюджет на БНК на ИКОМОС за 2013 г. На заседанието беше отчетен напредък в работата на БНК по всички основни направления. Общите тенденции на бюджета като приходна и разходна част са запазени от предходните години. Съдържателният и финансов отчет бяха приети единодушно. Докладът на Контролния съвет установи, че не са констатирани нарушения на устава, документацията е водена в срок и коректно. Заседанията на УС са се провеждали редовно и съгласно устава на БНК на ИКОМОС. След проведено гласуване програмата на БНК на ИКОМОС за 2013 г. бе приета от присъстващите членове на ОС единодушно.

На Общото събрание от 20 декември 2013 година бяха представени два доклада- на арх. Атанасова и на арх. Кукушева на тема: "Новите" крепости в културното ни наследство". Бяха приведени редица примери за неспазване на автентичността на обектите при тяхната реставрация и социализация. Повечето от тях са изпълнени с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“. Презентацията предизвика активна дискусия по механизма за одобрение на тези проекти, които са с голям бюджет и в същото време, за да отговорят на критерия „атрактивност“, превръщат културните паметници в бутафории. Повечето от присъстващите отбелязаха, че културните ценности не са просто „атракции“. Арх. Стоилова даде пример с пещерата „Леденика“ и крепостта „Кракра Пернишки“. Арх. Явор Банков предложи да се провокира дискусия с участието на всички заинтересовани страни, за да се прекратят тези практики в новия програмен период. М. Нанкова цитира текстове от Конвенции, които България е подписала и където се изисква автентичност на паметниците. Тя припомни, че през 2014 г. се навършват 50 г. от приемането на Венецианската харта и 20 г. от приемането на Документа от Нара за автентичността. Също така информира ОС, че ОП „Регионално развитие“ се трансформира в ОП „Региони в растеж“, където отново са предвидени средства за културни паметници в контекста на устойчивото развитие на туризма. Беше съобщено от членове на ОС, че се планират значителни средства за подобни проекти в интегрираните планове, които се подготвят.

Беше взето решение БНК на ИКОМОС, в сътрудничество с други експертни организации, да следи тези процеси и да сигнализира компетентните институции за нарушения на националното и международно законодателство

2. Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС. През отчетния период са проведени седем редовни заседания на УС ( м. февруари, м. март, м. май, м. юли, м. септември, м. ноември и м. декември). Срещите на Бюрото се провеждат регулярно в зависимост от текущите задачи.

 (1) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 19.02.2013 г.) проведе среща с колективите, изготвили проектите за реставрация на църквите „Св. Параскева”, „Св. Йоан Кръстител” и Специализирана схема „Духовен път“  в Несебър, във връзка с подписване на договор за разработване на детайли към проектите. Беше обсъдена предстояща среща на ръководството на БНК на ИКОМОС с екипа разработващ ИПГВР – София (Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София).

(2) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание от 12.09.2013 г.) обсъди началото на реставрацията на църквата «Св. Архангели» в Несебър. След направените обсъждания бе представен договорът, сключен с фондация „А. Г. Левентис“ и финансовите условия по него. За изпълнител беше избрана фирмата „Реставрация 02“, която има опит с реставриране на църкви в гр. Несебър и чиито управител е член на БНК на ИКОМОС.

С. Белишки предложи да се поиска помощ и от община Несебър при изпълнението на проекта

Беше докладвано за спечелени проекти: по Програмата за подпомагане на НПО, финансирана от ФМ на ЕИП и към Посланическия Фонд на САЩ за опазване на културното наследство.

 (3) УС на БНК на ИКОМОС (на своето заседание на 15 октомври 2013 г.) проведе разисквания във връзка с научната програма. Беше направен график на датите и темите на лекциите.

На останалите заседания на Бюрото и УС са разглеждани актуални въпроси, свързани с дейността на БНК на ИКОМОС и са взети съответните решения. Всички протоколи от заседанията са на разположение в офиса на Сдружението.

 3. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

През изминалата 2013 година, са приети 5 нови млади индивидуални членове – двама архитекти, един археолог, един културолог и един реставратор. Част от тях проявиха голяма активност през годината и в началото на този по редица проблеми свързани с опазването на културното наследство.

4. Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК за 2013 г.

Членският внос за 2013 година е преведен в Секретариата на Международния ИКОМОС.

5. Честване на 18 април, Международен ден на паметниците на културата

През 2013 г. Международният ден на паметниците на културата и забележителните места бе отбелязан съвместно с дружество „Архитектурно наследство“ към САБ . Темата за 2013 г. е „Наследството на образованието“. Събитието се проведе на 18 април в САБ и бяха представени следните презентации:

·       Доц. Стефан Белишки „Компетентности за упражняване на професията на реставратора”

·        Юлиян Райчев „”Стъклописите на Иван Пенков в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”

·       • Арх. Явор Банков „Възможности на Националния музей на българската архитектура като средство за образование”

·       Арх. Габриела Семова-Колева „Обявяване годишна награда на дружество „Архитектурно наследство” при САБ за дипломни проекти по архитектура”.

6. Научна програма

В рамките на научната програма през 2013 година беше организирана една научна лекция, изнесена от доц. д-р Мариела Нанкова, на тема: "Структурните фондове на Европейския съюз в подкрепа на българското културно наследство в контекста на регионалната политика. Възможности и перспективи 2014-2020."

Тя бе последвана от още две научни срещи, проведени в първото полугодие на 2014 г. на тема: "Културно наследство и устойчиво развитие“ с лектор: проф. д-р София Василева от УниБИТ и на доц. д-р Елена Малджиева. Всички срещи бяха организирани с любезното съдействие на НАИМ-БАН.

Информация за събитията е публикувана на сайта на организацията.

БНК на ИКОМОС регулярно изпраща съобщения на своите членове за редица изложби, представяния на книги и провеждане на конференции и събития, свързани с културното наследство.

7. Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори

Бюрото възложи на Калина Сотирова да изготви електронна картичка в две езикови версии – на български и английски, която беше разпратена на всички членове на БНК, притежаващи e-мейл адреси, както и на нашите партньори в страната и чужбина.

Освен това още 50 картички бяха изпратени по пощата – на останалите членове на БНК и на редица официални лица и ръководни фигури в партньорски организации и институции

8. Издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС

Седалището на БНК се издържа редовно от очисления от проекти. През изминалата година бяха спечелени няколко нови проекта, което ще стабилизира финансово БНК на ИКОМОС.

Б.      В рамките на Международната организация

1.       Осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС

През октомври 2013 г. арх. Иван Халев присъства на Среща на президентите и представителите на националните комитети на ИКОМОС от региона на Югоизточна Европа (Group Meeting of Presidents and Representatives of the ICOMOS National Committees of the South-East European Region), която се състоя във Виена, Австрия.

 2.       Участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС

Е. Димитрова взе участие в техническа оценителска мисия на ИКОМОС в Регионалния семинар за изграждане на експертен капацитет - организиран съвместно от IUCN (International Union for Conservation of Nature), ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), and ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) в Гланд, Швейцария от 18 до 22 март 2013г.

3.       Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС

Членове на ИКОМОС публикуват свои материали в национални и международни и специализирани издания и участват в научните комитети на ИКОМОС.

·       Стефан Белишки участва в дискусиите на CIF (международният научен комитет по образование) във връзка с предложените промени в хартата за образование от Коломбо.

·       Емилия Кълева: Участие в срещата на експерти от Европейските комитети на ИКОМОС. Срещата има за цел да се изготвят предварителни номинации на паметници и обекти от 20 век в пост-социалистическите страни за вписване в Световния списък на ЮНЕСКО. Срещата беше проведена през 14-15 април 2013 във Варшава, Полша. Публикувано в Journal of the German National Committee, vol. LVIII, Berlin 2013 (ISBN 978-3-930388-90-5).

·       Светослав Георгиев – участие в годишен семинар на ICOMOS - ICLAFI – докладчик по въпросника на Комитета на тема: „Ролята на НПО в системата за опазване на културното наследство в Р България.” 12.01 – 16.01.2014г. гр. Тиберия, Израел, – докладът е за отчетната 2013г.

4.Участие в редовните сесии на Консултативния и Изпълнителния комитети на ИКОМОС

Стефан Белишки взе участие в Изпълнителния комитет през март и декември, в Панела за световно наследство през март, и в работната група за световно наследство през март и декември.

II.  Информационна дейност и популяризиране у нас и в чужбина

1.       Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети

Поддържат се редовни контакти с центъра в Париж и своевременно се изпраща информация за текущи и предстоящи събития до членовете на БНК на ИКОМОС. Редовно се получава и изпраща на членовете на Сдружението информационния бюлетин от ICOMOS International и ИКОМОС Австралия.

2.       Поддържане на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК на ИКОМОС. Разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по различни поводи

През изминалата 2013 година се обогати съдържанието на сайта. Уебсайтът на БНК на ИКОМОС се администрира редовно. Регулярно чрез него се извършва разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, проекти, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др.

Ръководството на БНК на ИКОМОС потвърждава очакванията си за по-голяма активност на своите членове във връзка с функционирането на сайта, както и с допълване и актуализиране на информацията за публикуване в тематичните линкове.

3.       Поддържане на активни контакти с органите на централната  и местна власт, както и с националните и специализираните медии

 БНК на ИКОМОС участва в няколко медийни кампании, регулярно изпращахме свои становища до компетентните институции по актуални проблеми на опазването на културното наследство, както следва:

·        Декларация по повод променената функция на църквата „Св. Неделя” в Батак (21.06.2012). Въпросът със собствеността и състоянието на църквата отново е актуален и е поставен на общественото внимание от членове и симпатизанти на КИД „Будител“, гр. Батак.

·        Писмо до Кмета на община Силистра относно актуалното състояние на археологическото и архитектурно наследство на Силистра (2013).

·        Експертно становище, съвместно с Асоциацията на реставраторите в България, относно реставрацията на мозайки в епископската базилика в гр. Сандански (2014);

·        Становище на БНК на ИКОМОС по повод на установени съществени отклонения от проект за реставрация и консервация на крепостта „Траянови врата”, община Костенец (2014);

·        Наши представители участваха, съвместно с други неправителствени организации, в пресконференции по повод на Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

·        Включихме се по компетентност в работни групи за подготовка на националната стратегия за развитие на културата.

·        Организирахме кръгли маси по проблемите на старините в Рациария, Созопол, Велико Търново и Пловдивската митрополия по повод на противоречащи на професионалните принципи т. нар. реставрационни дейности, които реално увреждат културните ценности.

·        Експерти на Сдружението активно участваха в експертни съвети във връзка с опазването на археологическото наследство при изграждането на софийското метро.

·        Винаги сме се отзовавали на отправени към нас запитвания от страна на неправителствени организации за оказване на методическа подкрепа при кандидатстване за финансиране по европейски програми.

·        Членове на ИКОМОС публикуват свои материали в национални и международни специализирани издания.

4.       Участие в международни и национални срещи и експертни органи

·       Стефан Белишки е представител на БНК а ИКОМОС в СЕСОНКЦ. В работата на съвета участват и други членове на ИКОМОС, макар и не от името на организацията – арх. Йорданка Кандулкова, арх. Уляна Малеева

·       Светослав Георгиев и Стефан Белишки- са членове на експертна работна група към Министерство на културата на Република България във връзка с изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство – на основание Заповед на Министъра на културата от 30.10.2013г.

·       Мариела Нанкова е член на Обществения съвет към Министъра на културата от 2013 г.

·       Представители на БНК на ИКОМОС участват регулярно в заседанията на Българския институт за стандартизация, проф. Валентин Тодоров в технически комитет (ТК346) и арх. Доника Георгиева в технически комитет по стандартизация (ТК94) “Опазване на културното наследство”.

·       Представители на БНК на ИКОМОС продължиха участието си в различни работни групи на МК за разработване на проекти за подзаконови нормативни документи. Представители на БНК на ИКОМОС за подготовка на Стратегията за развитие на културата са:
-  Стефан Белишки в работните групи „Недвижимо културно наследство”, „Движимо културно наследство”, „Образование”.
- Доц. д-р Мариела Нанкова, външен координатор на РГ „Недвижимо културно наследтво”, участва в работата на РГ „Образование” и РГ „Културен туризъм”.

·       Стефко Аенски в работната група за изготвяне на Наредба за определяне категорията на недвижимите културни ценности.

Други членове на Сдружението участници в същите работни групи, но представители на други организации бяха Аблена Мазакова, Диана Гергова, проф. Тодор Кръстев, арх. Уляна Малеева, Елена Панджарова, арх. Валентина Едрева, арх. Дафина Барфончовска.

·       Участие в Международен форум по опазване на недвижимото културно наследство на тема: "Проучване, опазване, експониране и социализация на недвижими културни ценности - методи, технологии и материали", организиран от Министерството на културата.

·       По покана на БНК на ИКОМОС, участие взеха експерти от ИКОМОС Гърция и ИКОМОС Турция,  в научна конференция с международно участие на тема „Политики за управление на културното наследство - комуникация и социализация чрез образование“.

III. Реализиране на проекти

5.        Conservation of the 11th Century Church of St. Todor in Boboshevo, Bulgaria.

Проектът предвижда изработка на проекти за реставрация и консервация на църквата "Св. Тодор" до гр. Бобошево. Финансира се от U.S. Ambassador’s Fund for Cultural Preservation 2012-2013 за период на изпълнение 08.2012-12.2013. Проектът е реализиран и отчетен успешно. Предстои търсене на финансиране за реализацията на проекта. Това е първият проект на БНК с финансиране по тази грантова схема. Изработени са и съгласувани с НИНКН идеен и технически проект. Извършени са необходимите аварийни дейности по укрепване на стенописите в църквата.

2.       Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил", град Несебър"

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирни по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършван аторски надзор от проектантите.  

3. Проект “Консервация и реставрация на църквата “Св. Параскева”

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирни по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършван аторски надзор от проектантите.

 4. Проект “Консервация и реставрация на църквата “Св. Йоан Кръстител”

Във връзка с изпълнението на проектните дейности от Община Несебър, финансирни по BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1:„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2013-2014 година бе извършванаторски надзор от проектантите.

И трите изпълнения на авторски надзор са финансирани от Община Несебър.

3.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Спешни аварийни мерки.

През 2013 г. са осъществени от „Реставрация 02“ спешни аварйини мерки по църквата. Веднага след приключване на туристическия сезон през 2014г. в гр. Несебър започва консервацията на църката, финансирана от фондация „А.Г. Левентис“.

4.        Проект “Международни помощи за Български паметници на културата

БНК на ИКОМОС спечели в конкурс на Попечителския фонд на американския посланик за опазване паметниците на културата, проект за проучване и изготвяне на проект за реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър. Успешно е реализирана първата част на проекта, свързана с проучване на църквата. В този етап участва голям мултидисциплинарен екип от специалисти в различни области – архитекти, геолози, геодезисти, археолози, химици, реставратори, изкуствоведи, инженери. Координатор на проекта е Стефан Белишки.

5.       Проект „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Ръководител на проекта е доц. д-р Мариела Нанкова.

Участници: доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц.д-р арх. Валентина Върбанова, д-р Станислав Станев,арх. Емилия Кълева Светослав Георгиев, арх. Иван Халев, Борислава Гълъбова.

Подадено е проектно предложение и по Втория конкурс на Програмата с цел надграждане на първия проект. Темата е: „Разработване на модел за участие в процеса на формулирането на политики и вземане на решения при опазване на културното наследство“. Проектът премина първия етап на оценяване и е със статус "Административно одобрен".

Арх. Стела Ташева и арх. Добрина Желева-Мартинс изготвиха проект на тема „Първият главен архитект на съвременна софия - запознайте се с архитект Вацлав Колар ”, с който се кандидатства по програма Култура на Столична община. Проектът премина първата фаза на оценка, но за съжаление не беше одобрен за финансиране в крайното класиране.

IV.              ПАРТНЬОРСТВО 

През 2013 г. е осъществено сътрудничество с:

·        Съюза на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН, чествания и други съвместни прояви.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел