Начало /   Дейност /   Проекти

Проекти

Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС реализира редица международни и национални проекти в областта на опазването, представянето и популяризирането на паметниците на културата.

БНК осигурява финансирането на тези проекти и се ангажира с тяхното управление и изпълнение по следната система:

  1. Екипи на БНК подготвят кандидатурите за финансиране на проектите и ги представят на потенциалните донори, след което сключват с тях договори за изпълнение на съответните проекти.
  2. За всеки проект се формират на конкурсен принцип изпълнителски екипи по основните компоненти на проекта.
  3. Изготвя се подробна програма с бюджет за изпълнението на проекта, която се утвърждава от Управителния съвет на БНК на ИКОМОС и, ако е необходимо, се съгласува с държавните органи.
  4. За проекти, в чиято реализация участват и подизпълнители, БНК възлага инвеститорските функции на своята специализирана фирма “Културно наследство” ЕООД;
  5. Управителният съвет на БНК на ИКОМОС и, ако е необходимо – Експертният съвет към „Културно наследство” ЕООД, осъществяват непрекъснат мониторинг върху хода на изпълнението на проектите.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел