Начало /   Новини и събития /   "Къщата с ягодите", София

"Къщата с ягодите", София

23.10.2015

На 08.10.2015 се състоя заседание на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), където беше обсъдена конструктивна експертиза за сграда на ул. ,,Сан Стефано” № 6, гр. София., изготвена от инж. Георги Колчаков. СЕСОНКЦ взе решение да предложи на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице да издаде положително становище по чл. 74, ал. 1 от ЗКН. С това се дава ход на разрушаване на сградата и преизграждане със съвременни материали. Против решението гласуваха Председателят на БНК на ИКОМОС Стефан Белишки и представителят на Института по изкуствознание при БАН Иван Ванев. Въздържали се: Петър Попов и арх. Валентина Василева. Всички останали от СЕСОНКЦ гласуваха "ЗА".
За информация е приложен текстът на депозираното след заседанието особено мнение от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС.

Особено мнение

Във връзка с проведено заседание на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), назначен със Заповед № РД9К-32/21.01.2015 г. и изменение Заповед № РД09-173/24.03.2015 г. на министъра на културата, състояло се на 08.10.2015 г. при дневен ред:
1. Обсъждане на конструктивна експертиза за сграда на ул. ,,Сан Стефано” № 6, гр. София. Докладва: инж. Георги Колчаков
2. Обсъждане на предложение на директора на НИНКН за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване – териториален обхват и предписания за опазване на обект „Антична и средновековна крепост „Калето”, гр. Берковица, област Монтана.
Докладва: Дойчин Грозданов, НИНКН

Изразеното особено мнение засяга дискусиите и решенията по т. 1 от дневния ред и е обосновано от няколко важни обстоятелства.

1. Формулираните в протокола решения противоречат на предварително обявения дневен ред.
В дневния ред беше предвидено разглеждане на конструктивната експертиза, а не на достатъчност на информация за преизграждаме на обсъжданата сграда по чл. 74, ал. 1 от ЗКН. Би трябвало СЕСОНКЦ да е информиран предварително за тази промяна, тъй като тя е съществена.
2. Представената конструктивна експертиза на инж. Колчаков е декларативна.
Тя не съдържа (и при експозето не бяха представени) лабораторни изпитания на градежните елементи (тухли, свързващи строителни разтвори, мазилки и др.) доказващи твърденията на автора. Липсва анализ на пукнатинната мрежа и връзката със състоянието на сградата, както и за степента на застрашеност. Няма сравнителен анализ и обективна оценка за рисковете при конструктивно стабилизиране, въпреки че Колчаков твърди, че сградата е опасна, понеже не отговаря на настоящите изисквания за сеизмична устойчивост. Няма сравнителен анализ с други сгради в тежко конструктивно състояние, при които е постигнато конструктивно стабилизиране без препострояване. Авторът на експертизата твърди, че при конструктивно стабилизиране ще се наложат драстични промени, но не показа какви точно биха били те, кои зони на сградата ще бъдат засегнати и какви алтернативи има в българската практика в тази насока. Сред членовете на СЕСОНКЦ, участвали в заседанието, нямаше експертни конструктори, а беше редно да бъдат поканени независими експерти и в тази област. Инж. Колчаков коментира евентуална културна стойност на преизградентата сграда. Това е тема на други специалисти. Може само да се съжалява, че експертният съвет е свикан пост-фактум, след решение сградата да бъде преизградена. Истинският професионален дебат е дали да бъде съборена и преизградена, а не дали има достатъчно материали за реконструция/преизграждане. За съжаление този дебат беше изместен. Избран е по-скъпият вариант на реконструкция-преизграждане, който при всички случаи не запазва оригинал, за разлика от конструктивното стабилизиране, при което с минимални загуби и с много по-малко средства би се запазила в значителна степен автентичната структура на сградата.
3. Представената от проектантската фирма документация не е достатъчна за преизграждане/реконструкция с автентични материали и техники.
Намерението за такава реконструкция беше декларирано от авторите на проекта и би трябвало да се изисква като поне минимално етично отношение. Беше представена част от архитектурно заснемане, но не цялото, и само няколко архитектурни детайла. Няма проучване и анализ на строителните материали и техники, като напр. анализ на състав на градежни разтвори, състав на интериорни и екстериорни мазилки, интериорни елементи, структура и изработка на детайли като дограма, подови настилки, щуко и т.н. Не беше представена задължителната професионална фотодокументация на детайли. Не е проучена и технологията на тези елементи. Няма стратиграфско проучване. Няма изследване на историческите промени, нито е изведен приоритет на стойностите.
4. Дискусията не протече коректно.
В обсъжданията по тази точка активно се намесва зам.-министър Петрунова, което неизбежно повлия върху независимите експертни обсъждания и дискусии. Неприемливи са нейните негативни коментари за Председателя на БНК на ИКОМОС. Представителят на проектантския колектив за преизграждане арх. Георги Савов и представителят на Столична община арх. Влади Калинов се намесваха активно с коментари по време на цялата дискусия без това да е искано от тях и също влияеха на независимото решение на експертния съвет.


Стефан Белишки
 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел