Начало /   За БНК на ИКОМОС

За БНК на ИКОМОС

Българският национален комитет (БНК) обединява българските членове на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС - www.international.icomos.org). БНК на ИКОМОС е формиран веднага след основаването на ИКОМОС (1964), а през 1996 е регистриран като Сдружение с идеална цел. През същата година БНК организира в София 11-та Генерална асамблея на ИКОМОС, призната за най-успешната досега. Оттогава в дейността на БНК започва нова активна фаза, в партньорство с международни организации, национални институции и местни власти. През 2002 г. БНК е пререгистриран като нестопанска организация, действаща в обществена полза.

Към момента БНК на ИКОМОС има 152 члена. Четири от тях са институционални –  Съюзът на архитектите в България, Университетът по архитектура, строителство и геодезия - София, Държавен културен институт "Двореца" - гр. Балчик, Университетска Ботаническа гпадина, гр. София. Индивидуалните членове представляват полидисциплинарна общност от изтъкнати специалисти – архитекти, инженери, художници, археолози, туристически деятели, юристи и др., които работят в различни области на опазването, използването и промоцирането на културното наследство.

В духа на целите и задачите на международната организация ИКОМОС, към която принадлежи, и в съответствие със своя Устав, БНК на ИКОМОС извършва широк спектър от дейности:

  1. Реализира международни програми и проекти за осигуряване на финансови ресурси за опазването, използването и социализацията на културното наследство; управлява осигурените средства за реализация на конкретните проекти (“Тракийската гробница край с. Свещари – открита за публика”, “Проучване, укрепване и хидроизолация на Скалните църкви край с. Иваново”, “Укрепване, архитектурно-художествена реставрация и експониране на църквата “Св. Димитър” в Бобошево”, “Консервация и реставрация на църквата “Св. Стефан” в Несебър”, Реставрация на паметници на културата в резервата “Старинен Пловдив” и др.)
  2. Разработва и осъществява национални и международни проекти за промоциране и използване на културното наследство като ресурс както за неговото опазване, така и за устойчиво развитие на обществото; изгражда и поддържа национални и международни мрежи от партньори в тази област (проектът “Национална мрежа на културните маршрути” и транснационалният проект “Културни маршрути на Югоизточна Европа”, отличени през 2002 с наградата в област “Култура” и голямата награда на Делегацията на Европейската комисия в България, проектът “Интегрирано развитие на екологичен и културен туризъм в защитената територия “Природен парк “Русенски Лом” и др.).
  3. Сътрудничи с международни правителствени и неправителствени организации като: ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз, Комитета за световно наследство, Международния център за консервация и реставрация в Рим (ICCROM), Международния съвет за музеите (ICOM) и др.; участва в дейността на международните комитети на ИКОМОС (проекти “Европейска мрежа на наследството” и “Европейски дни на наследството” – на СЕ съвместно с ЕС; “Наследство в риск” – на мрежата “Син щит”; “Регионална програма за културното и природното наследство в Югоизточна Европа” – на СЕ и др.).
  4. Изследва методологични и конкретни проблеми (законодателни, управленски, практически) и разработва програми, планове, експертни становища; организира, научни срещи, симпозиуми, конференции, научни пътувания, стажове, изложби и други публични изяви.
  5. Сътрудничи с централните и местни власти, с НСО и частния бизнес; извършва обмен на опит и координация на съвместни действия, свързани с опазване и използване на наследството. Особено ефективни са неговите контакти с Министерството на културата, Националния институт за паметниците на културата, Университета по архитектура, Съюза на архитектите в България, Асоциацията за културен туризъм, областните и общинските власти.

Високо признание за цялостния принос на БНК към опазването на българското културно наследство е отличаването му през 2006 с наградата на Европейския съюз за културно наследство – приза „Европа Ностра” раздела „Дейност, посветена на наследството”.

БНК е удостоен също с Голямата награда и Наградата за Култура на Делегацията на Европейския съюз в България (2002), Наградата PRIX EHD (2000) – съвместна инициатива на Европейския съюз и Съвета на Европа. Негови проекти са селекционирани в редица международни програми. През 2003 неговият проект за интегриране на културен и екотуризъм в Природен парк “Русенски Лом” (изпълняван в партньорство с Асоциацията за културен туризъм) е селекциониран в конкурса за иновационни проекти по Проекта „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж” (2002), спонсориран от United States Agency for International Development и Правителството на България.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел